• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  شماره تشخیصیه مالیه دهنده

  لينک درخواستی شمارۀ تشخيصيه ماليه دهنده

  معرفی آمریت مرکزی شمارۀ تشخیصیه
  آمریت مرکزی شمارۀ تشخيصيه در سال ۱۳۸۳ هـ ش در چوکات ریاست عمومی عواید طبق مادۀ (۸۶) قانون مالیات بر عایدات به منظور توزیع شماره تشخیصیه برای اشخاص حقیقی و حکمی که مطابق قوانین مالیاتی تابع پرداخت مالیه میباشند، ایجاد گردیده و از بدو ایجاد تا اکنون مصروف عرضه خدمات به مالیه دهندگان میباشد؛ در کنار آن با مدیریت شمارۀ تشخيصيه که در مستوفیتهای ولایات فعالیت دارند، نیز همکاری نزدیک دارد.
  عرضۀ خدمات شمارۀ تشخیصیه از طریق آمریت مرکزی شمارۀ تشخیصیه مالیه دهنده در معینیت عواید و گمرکات، حوزه‌های مالیاتی در مرکز (کابل) و مدیریتهای شمارۀ تشخیصیه در مستوفیتهای ولایات با رعایت ماده‌های (۲۸، ۲۹، ۳۰، ۴۲) قانون ادارۀ امور مالیات صورت می گیرد.
  معرفی شمارۀ تشخیصیه مالیه دهنده (TIN)
   شمارۀ تشخیصیه عبارت از شماره واحد مسلسل ده رقمی بوده که به منظور تشخیص مالیه دهنده صادر و مورد استفاده قرار میگیرد.
   به اساس مادۀ (۸۶) قانون مالیات بر عایدات اشخاص انفرادی، شرکتها و مؤسساتیکه مطابق احکام این قانون یا قانون گمرکات مکلف به پرداخت مالیات یا محصول گمرکی میباشند و سازمانهای اجتماعی غیرانتفاعی و مؤسسات خیریه که مالیات از معاشات یا دستمزد کارکنان مربوطه خویش را وضع مینمایند و یا اشخاصیکه در بانکها یا سایر مؤسسات مالی حساب داشته و یا افتتاح نمایند، مکلف اند تا شمارۀ تشخیصیۀ مالیه دهنده را اخذ نمایند. کارکنانیکه عواید شان مطابق احکام این قانون تابع وضع نمودن مالیات قرار میگیرند، نیز تابع این حکم میباشند.
   شمارۀ تشخیصیه یکی از اسناد حمایوی مالیات بوده که در لغو نهاد، تغییر احصائيه، تغییر مالکین، تغییر اسم نهاد و…. به کار میرود.
   شمارۀ تشخیصیه مالیه دهنده را مکلف میسازد تا شمارۀ تشخیصیه خویش را در اظهارنامه مالیاتی، اطلاعیه، مکاتیب و سایر اسناد مربوط به مالیه دهنده مطابق به قوانین مالیاتی و قانون گمرکات درج نماید.
   شمارۀ تشخیصیه برای شناخت بهتر مالیه دهندگان از جمله مشخص نمودن نوع مالیه و پرداخت مالیه، آدرس دقیق، تماس با مالیه دهنده، احصائیه و نوع فعالیت در ادارات مالیاتی به کار میرود.
   شمارۀ تشخیصیه برای کلیه کارمندان ادارات دولتی و خصوصی لازمی است و ادارات مربوطه در این خصوص مکلفیت دارند تا برای کارمندان شان شمارۀ تشخیصیه اخذ بدارند.
  مالیۀ اضافی عدم درخواست شمارۀ تشخیصیه
  مطابق مادۀ (۴۲) قانون ادارۀ امور مالیات، اشخاصیکه مطابق به احکام قوانین مالیاتی مکلف به اخذ شمارۀ تشخیصیه بوده، ولی بدون دلیل مؤجه برای اخذ آن درخواست ارايه ننماید، شخص حقیقی به پرداخت مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) و شحص حکمی به پرداخت مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) افغانی مالیه اضافی مکلف میباشد؛ هر گاه در صورت ضرورت شخص به اخذ شمارۀ تشخیصیه مبادرت ورزد، اقدام داوطلبانه پنداشته نمیشود.
  معهذا اشخاص انفرادی حقيقی شرکتها (اشخاص حکمی) ميتوانند جهت دريافت (TIN) به دفتر توزيع کننده نمبر تشخیصيه ماليه ده (TIN) واقع در رياست عمومی ثبت مرکزی و مالکيتهای فکری مراجعه نمايند.