• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  آدرس دفاتر حوزه‌های مالياتی در مرکز (کابل) مربوط رياست ماليه دهندگان کوچک

  فهرست نام‌ها، ايميل آدرس‌ها و شماره‌های تماس آمرین و مدیران عمومی حوزه‌های مالیاتی ریاست ماليه دهندگان کوچک
  شماره نام حوزه مالیاتی ایمیل آدرس شماره تماس آدرس حوزه مالیاتی
  ۱ احمد زبیر  آمر زون شمال ریاست عواید زون مرکز momandzubair@yahoo.com 700232330 ریاست عواید زون مرکز سرک کابل جلال آباد
  ۲ شریف الله  آمر زون جنوب ریاست عواید زون مرکز mohmand_sharif@yahoo.com 747096657 ریاست عواید زون مرکز سرک کابل جلال آباد
  ۳ عبدالاحد مدیر عمومی حوزه اول مالیاتی abdullahadahadi1@gmail.com 779797696 تعمیر سینما پامیر ناحیه اول
  ۴ محمد جواد  مدیر عمومی حوزه دوم مالیاتی jawad.zargar6@gmail.com 799075269 ده افغانان سرک جوی شیر
  ۵ امان الله  مدیر عمومی حوزه سوم مالیاتی saraj647@gmail.com 779696741 چهاراهی ده بوری داخل ناحیه سوم شاروالی 
  ۶ بهادر خان  مدیر عمومی حوزه چهارم مالیاتی ندارد 799016579 چهاراهی گل سرخ داخل ناحیه چهارم
  ۷ فرهاد الله مدیر عمومی حوزه پنجم مالیاتی farhadullahfaryabi@gmail.com 773135144 خوشحال خان مینه ناحیه پنجم شاروالی 
  ۸ نقیب الله  مدیر عمومی حوزه ششم مالیاتی naqib.moel@gmail.com 772848780 چهاراهی پل سرخ داخل ناحیه ششم شاروالی
  ۹ وحید الله  مدیر عمومی حوزه هفتم مالیاتی waheedullah571@gmail.com 729481347 سه راهی علاوالدین چلسی پلازه
  ۱۰ صفی الله مدیر عمومی حوزه هشتم مالیاتی safullah.faizi98@gmail.com 700600163 بین سرک 2 و 3 کارته نو ناحیه هشتم
  ۱۱ حمیدالله  مدیر عمومی حوزه نهم مالیاتی elham.elham24@gmail.com 767444500 ریاست عواید زون مرکز سرک کابل جلال آباد
  ۱۲ مدیر عمومی حوزه دهم مالیاتی بین چهاراهی گل سرخ و چهاراهی ترافیک 
  ۱۳ محمد افضل  مدیر عمومی حوزه یازدهم مالیاتی afzalhabibi786@gmail.com 786754754 حصه اول خیر خانه داخل ناحیه 11 شاروالی
  ۱۴ حسن خان مدیر عمومی حوزه دوازدهم مالیاتی hassankhan01972@gmail.com 796441212 ارزان قیمت چهاراهی محبس داخل ناحیه دوازدهم 
  ۱۵ عبدالجبار  مدیر عمومی حوزه سیزدهم مالیاتی ندارد 700246526 دشت برچی داخل ناحیه سیزدهم شاروالی 
  ۱۶ غفور احمد  مدیر عمومی حوزه چهاردهم مالیاتی ab.ghafoorahmad@gmail.com 749895095 داخل ولسوالی پغمان 
  ۱۷ احمد تواب مدیر عمومی حوزه پانزدهم مالیاتی waheedamiri1312@gmail.com 781648090 چهاراهی گل سرخ جوار موبل و فرنیچر امارات
  ۱۸ عزت الله مدیر عمومی حوزه شانزدهم مالیاتی ezat_afhan007@yahoo.com 786219965 مکروریان کهنه داخل ریاست مالیه دهندگان متوسط
  ۱۹ بقاالدین مدیر عمومی حوزه هفدهم مالیاتی ندارد 777541054 سرایی شمالی داخل تعمیر مطبعه صکوک
  ۲۰ محمد صابر مدیر عمومی حوزه هژدهم مالیاتی mohammadsaber.afroz@gmail.com 775050403 ده سبز داخل ولسوالی ده سبز 
  ۲۱ سید نصیر مدیر عمومی حوزه نوزدهم مالیاتی nasir.nazif24@gmail.com 700829490 ده سبز داخل ولسوالی ده سبز 
  ۲۲ جمعه گل  مدیر عمومی حوزه بیستم مالیاتی ندارد 700025074 داخل ولسوالی چهار آسیاب ناحیه بیستم
  ۲۳ سلیم پوپل مدیر عمومی حوزه بیست دوم مالیاتی saleempopal@yahoo.com 700281669 داخل ولسوالی بگرامی ناحیه بیست دوم