• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  بانک جهانی

  تعهدات بانک جهانی با RSD-ARD

  تاریخ:۲۰۲۰  ۲۹ نوامبر

  فشرده مطالبموعد مقرروضعیت فعلی
  برای ایجاد اصلاحات ریاست عمومی عواید  اظهارنامه الکترونیکی را بالای تمام سکتور ها در مالیه دهندگان بزرگ و یکعده سکتور های مشخص در مالیه دهندگان متوسط و کوچک تطبیق نموده است.موفقانه تکمیل گردیداز روز اول سال مالی 1399، تمام مالیه دهندگان بزرگ ثبت شده از خدمات اظهارنامه های الکترونیکی استفاده منیمایند. همچنان هفت سکتور در مالیه دهندگان متوسط و کوچک به شکل نیمه از اظهارنامه های الکترونیکی استفاده منمایند.
  برای تسهیل پرداخت های الکترونیکی سیستم های (ATS) و(APS)  با سیستم SIGTAS, ASYCUDA و د افغانستان بانک موفقانه وصل گردیده و قابل استفاده میاشدموفقانه تکمیل گردید
  1. DAB-ATS: سیستم ها آزمایش گردیده و موفقانه وصل شده اند. حالا ATS  می تواند معلومات هر معامله انجام شده را به شکل رده بندی شده به ما ارسال نماید.
  2. DAB-APS:  سیستم مالیات حالا با اداره سیستم تادیاتی افغانستان وصل گردیده و دوره آزمایشی آن هم موفقانه انجام شده است. هچنان تاییدی وصل شدن این دو سیستم بین دو طرف به امضا رسیده است..
  هر دو سیستم با آغاز سال مالی جدید به بهره برداری سپرده خواهد شد.
   برای حمایت از توسعه سکتور خصوصی ریاست عمومی عواید تصدیق نامه تصفیه مالیاتی را به شکل الکترونیکی به ACBR ارسال خواهد نمود تا حین تمدید جواز های تجارتی از آن استفاده نمایند.موفقانه تکمیل گردید
  سیستم ها با هم وصل و دوره آزمایشی آن نیز موفقانه تکمیل گردیده است.
  جزئیات: هر دو (RSD و ACBR) تفاهم نامه را نهایی و امضا کردند. این تعهد به یکپارچه سازی .سه مرحله و دو سطح نیاز دارد
  :مراحل عبارتند از
  1. وصل شدن RSD با آرشیف MOF: موفقانه انجام شد
  2. وصل شدن ACBR با آرشیف MOICموفقانه انجام شدThe levels are
  3. وصل شدن RSD با ACBR: موفقانه انجام شد
  :سطوح عبارت اند از
  1. سطح اطلاعات: که برای توسعه توسط هر دو طرف نیازبه دو  دارد تکمیل شده است (pull & push)روش
  2. سطح اسناد: اسناد در بین سیستم ها توسط سرور FTP از طریق یک اتصال امن به جای API ها که توافق شده است بین طرفین منتقل می شوند.  

  1. هرکدام از این اقدامات  باید تا 15 نوامبر سال 2020 به اتمام برسد تا بطور کامل هزینه های مربوطه (24 میلیون دالر برای هر اقدام) پرداخت شود. پس از آن ، ارزش هر بخش با تاخیراصلاحات  10 درصد در ماه  به مدت شش ماه کاهش می یابد .

  2.تمام این اقدامات قبل از 15 نوامبر سال 2020 توسط ریاست سیستم عواید تکمیل گردید. و مدارک و اسناد حمایتی نیز قبل از تاریخ معین به بانک جهانی ارسال شده است.