• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    محاسبین مالیاتی

    برای دریافت طرزالعمل محاسبین مالیاتی اینجا کلیک نمائید.
    برای دریافت ليست عمومی محاسبین مالیاتی برحال اینجا کلیک نمائید.