• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  محاسبین مالیاتی

  برای دریافت طرزالعمل محاسبین مالیاتی اینجا کلیک نمائید.

  لیست محاسبین مالیاتی

  شمارهنامنام پدرتحصیلاتشماره تماسایمیل آدرسعکس
  ۱سراج الحقمراد خانماستر اداره و تجارت۷۷۷۲۰۲۰۴۲info@staicha.af
  ۲عبدالقدیرگل محمدلسانس اقتصاد۷۳۰۹۷۲۷۲۷Haqmal818@gmail.com
  ۳ایملسید علملسانس حقوق۷۸۸۸۰۶۶۶۶emal@fairtaxint.com
  ۴عبدالوهابعزت گلسانس محاسبه۷۸۰۷۷۰۸۶۴wahab6011@gmail.com
  ۵آرشکاکا خانماستر اقتصاد ۷۹۷۷۳۲۷۱۸info@sahebe.com
  ۶عبدالغفارعبدالجبارلسانس اقتصاد ۷۷۵۰۰۸۶۱۶qayoumi@yahoo.com
  ۷لعل آغاصالح محمدلسانس اقتصاد ۷۸۳۰۹۳۰۱۹lalaghasalehi@gmail.com
  ۸عبیداللهعبدالروفماستر اداره و تجارت۷۸۲۲۲۲۰۳۳obaid.taib547@gmail.com
  ۹صفی اللهزمانماستر اقتصاد ۷۰۴۰۳۰۷۷۸Safiullah.seraji92@gmail.com
  ۱۰خواجه عبدالصمدخواجه محمدلسانس اقتصاد ۷۸۰۰۲۰۸۱۳samad3167@gmail.com
  ۱۱عبدالفریدامان اللهلسانس حقوق۷۹۸۱۲۵۰۷۸farid.rahmani10@yahoo.com
  ۱۲عبدالشکورعبدالقهارلسانس افتصاد۷۸۴۵۲۲۸۷۰asazizi.1362@gmail.com
  ۱۳لالا آغاگل احمدلسانس اقتصاد ۷۰۰۱۶۳۱۰۳lalaaghamunib@gmail.com
  ۱۴شاپیریسید عبدللسانس اقتصاد ۷۷۴۲۶۲۷۱۰sadatsultani73@gmail.com
  ۱۵نقیب الله محمد انورلسانس حقوق۷۸۹۰۶۱۰۰۱lalmawal@hotmail.com
  ۱۶عبدالنصیرعبدالبشیرماستر اداره و تجارت۷۲۹۲۴۲۵۰۰naseer.mudasir@gmail.com