• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اعلانات رادیویی آگاهی دهی مالیاتی

  اعلان رادیویی [۱] 

  مالیه دهندگان گرامی!
  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه همیشه سعی و تلاش نموده تا تسهیلات را غرض ارايه خدمات بهتر برای مالیه دهندگان فراهم سازد که خوشبختانه به ابتکار جدید سیستم ارايه اظهارنامه‌های مالیاتی را به‌شکل الکترونیکی (e-Filing) آماده و عملی نموده است؛ مالیه دهنده‌گان محترم میتوانند از این خدمات معیاری مستفید شوند.
  غرض معلومات مزید به (ard.gov.af) ويب سايت ریاست عمومی عواید وزارت مالیه مراجعه نموده به طور آنلاين اسم استفاده کننده (User Name) را به‌دست بیاورند.
  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی    


  اعلان رادیویی [۲] 

  مالیه دهندگان گرامی!
  آیا با مالیه سنجش شده اداره مالياتی موافق نیستید؟
  ماده يازدهم (۱۱) قانون اداره امور مالیات این حق را به شما می‌دهد تا از حقوق خویش دفاع نمائید.
  شما می‌توانید در مدت ۴۵ روز بعد از دریافت سنجش مالیه قابل پرداخت (تصمیم مالیاتی) به ریاست سمع شکایات مالیه دهندگان رياست عمومی عوايد رسماً اعتراض نمائید. این اداره در روشنایی قوانین مالیاتی و سایر قوانین نافذه به اعتراض شما رسیدگی می‌نماید.
  در صورتیکه باز هم با فیصله ریاست سمع شکایات مالیه دهندگان موافق نباشید، شما می‌توانید به بورد حل منازعات مالياتی و محکمه ابتدائیه رسيدگی به قضايای مالیاتی مراجعه نمائید.
  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی 
  اعلان رادیویی [۳] 

  ماليه دهندگان عزيز!
  پروسه تصفیه ابتدایی مالیات که در ادارات مالیاتی به ۱۳ سند حمایتی مالی ضرورت داشت، فعلاً مالیه دهنده مکلف به ارایه ۵ نوع سند حمایتی مالی ذیل میباشد:
  ۱- اظهارنامه مالیاتی و بیلانس شیت
  ۲- کاپی جواز
  ۳- فورم‌های م- ۱۶
  ۴- فورم‌های ربع‌وار مالیه انتفاعی
  ۵- فورم‌های مالیات موضوعی (معاشات، کرایه، قراردادی وغیره)
  قبلاً اين پروسه زمان‌گیر بود، فعلاً به اساس ماده ۵۹ قانون اداره امور مالیات، طی ۲۱ روز که ۱۶۸ ساعت کاری ميشود، صورت میگیرد.
  مالیه دهندگان که از سیستم ارایه اظهارنامه الیکترونیکی (e-Filing) استفاده مينمايد، مکلف به ارایه پنج نوع اسناد ذکر شده نمی باشد.

  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی      اعلان رادیویی [۴] 

  مالیه دهندگان گرامی!
  مرکز تماس رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به هدف عرضه خدمات بهتر برای ماليه دهندگان محترم در سراسر کشور (مرکز و ولايات) آغاز به فعاليت نموده است. ماليه دهندگان محترم ميتوانند جهت سوالات، شکايات، پيشنهادات، انتقادات و دريافت معلومات مالياتی از ساعت هشت صبح الی چهار عصر از تمام شماره‌های مخابراتی (اتصالات، افغان بيسيم، افغان تيليکام، ام تی ان يا اريبا، روشن و سلام) با شماره يک هزار (۱۰۰۰) به تماس شده و حل مشکل نمايند.
  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی 
  اعلان رادیویی [۵] 

  ماليه دهندگان عزيز!
   مطابق قانون ماليات بر عايدات تاريخ ارايه اظهارنامه و بيلانس سالانه اول جدی الی آخر برج حوت تعيين گرديده است.
   اظهارنامه‌های ماليات موضوعی معاشات و قراردادها بعد از تاريخ تاديه الی تاريخ دهم هر ماه بعدی قابل تاديه ميباشد.
   اظهارنامه‌های ماليات موضوعی کرايه بعد از تاريخ تاديه الی تاريخ پانزدهم هر ماه بعدی قابل تادیه ميباشد.
   اظهارنامه‌های ماليات بر معاملات انتفاعی طور ربعوار بعد از هر ربع در طی 15 روز باید تاديه و ارايه گردد.
  به تمام ماليه دهندگان محترم رسانيده ميشود تا ماليات خويش را در وقت معین آن تاديه و به ادارات مالياتی ارايه دهند.
  در صورتيکه ماليات خويش را به وقت معين به ادارات مالياتی تاديه ننمايند، مطابق قوانين نافذه تابع جريمه مالياتی و ديگر احکام تطبيقی قرار خواهند گرفت.
  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی      اعلان رادیویی [۶] 

  هموطنان گرامی، تجار عزيز و رؤسای شرکتها!
  آيا ميدانيد پولی را که شما به نام ماليه تحويل ميکنيد، به کجا ميرود و در چه مصرف ميشود؟
  آيا ميدانيد اگر شما ماليه تان را به وقت‌اش بپردازيد، تاثيرات آن بالای آينده شما و آينده کشور چه خواهد بود؟
  بلی،
  هموطنان گرامی! پول ماليه پول مردم افغانستان است که توسط آن دولت مصارف پروژه‌های زيربنايی اقتصادی (بند برق، مکاتب، شفاخانه‌ها، پوهنتونها، راه‌های مواصلاتی، پُل، پُلچک‌ها) و همچنان معاشات نيروهای امنيتی، داکتران و معلمين را ميپرداند.
  اگر ماليه دهندگان به وقت‌اش ماليه بپردازند، پس افغانستان از نظر اقتصادی به پای خود ايستاده خواهد شد.
  ماليه ما، کشور ما، آينده ما

  دانلود اعلان رادیویی