• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  جیماف (GMAF)

  چهارچوب حساب دهی مقابل جنیوا- تعهد بیستم
  تاریخ: 29 نوامبر سال 2020
  اجراآت سال 2020وضعیتشرح وضعیت بنچمارک
  شرکای انکشافی بین المللی گزارش در مورد تطبیق پیشنهادات موجوده گروپ کاری مشترک مالیاتی را به تاریخ 25 فبروری 2020 منظور نموده است. منظوری این گزارش مشروط به بحثهای بیشتر روی چهار پیشنهاد اضافی که برای دولت افغانستان در بخش افزایش عواید مهم و حیاتی میباشد، صورت گرفته است.تکمیل است تعهد 1.20  تهیه و منظوری گزارش از پیشرفت تطبیق پیشنهادات موجوده گروپ کاری مشترک مالیات الی اوایل سال 2019 میالدی.
  گروپ کاری مشترک مالیاتی بحثها روی بازنگری و تجدید پیشنهادات موجوده را آغاز کرده اند.درجریان استتعهد 2.20-گروپ کاری مشترک مالیات پیشنهادات موجوده را بر اساس یافتههای گزارش پیشرفت الی وسط سال 2019 میالدی بازبینی و تجدید کرده و پیشنهادات جدید را در چارچوب توافقنامههای دوجانبه و توافق باالی فورم گزارشدهی معیاری را الی ختم سال 2019 میالدی ارائه نماید. پیشنهادات توسط تمامی شرکای انکشافی منظور میگردد.
  جلسات سالانه همکاریهای انکشافی به اشتراک تمامی شرکای انکشافی بینالمللی برگزار گردیده که به تاریخ 29 جون سال 2020 میالدی آغاز و به تاریخ 19 جولای سال 2020 میلادی تکمیل گردید.درجریان استتعهد 3.20 -گزارشدهی انفرادی توسط شرکای انکشافی و نهادهای بینالمللی یک ماه قبل از جلسات همکاریهای انکشافی )DCD ) از آغاز سال 2020 میلادی صورت گیرد.