• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  ریاست عمومی عواید

  رياست عمومی عوايد وزارت ماليه برای مديريت پاليسيها، تحليل و ارزيابی، ارايه خدمات تخنيکی برای ادارات و ساده‌سازی مراحل کاری، گسترش مشارکت عامه و خصوصی و برای انجام خدمات ديگر در چارچوب وزارت ماليه فعاليت ميکند.
  حکومت افغانستان در نظر تا از طريق مشارکت عامه و خصوصی با تمويل خدمات و زيربناهای عامه، کمبود زيربناهای فزيکی، کمبود دسترسی به خدمات ابتدايی، کمبود پروژه‌های انکشافی، ارايه خدمات و پايين بودن ظرفيتها در بخش زيربناهای عامه و تکيه بر کمکهای خارجی خاتمه پيدا کند.
  به همين گونه، عدم استفاده از فرصتهای موجود در کشور و همچنان عدم موجوديت فرصتهای سرمايه گذاری برای سکتورهای خصوصی خارجی و داخلی مشکلات اند که دولت افغانستان با آن روبرو است. لذا دولت افغانستان از طريق مشارکت عامه و خصوصی تا حد زياد ميتواند اين مشکلات را حل بسازد.

  دورنمای ما
  ۱- ایجاد فرهنگ اطاعت پذیری داوطلبانه بر اساس سنجش خودی مالیه دهنده‌گان دانا.
  ۲- ارايه خدمات مسلکی و جوابگو از طریق کارمندان ماهر.

  هدف ما
  هدف بازاریابی ما
  بر اساس “قانون مالیات بر عایدات” سال ۱۳۸۷، ریاست عمومی عواید در نظر دارد تا معاملات مالیاتی را از طریق مالیه دهنده‌گان و کارکنان مالیاتی به شکل دوامدار به خاطر حمایت موارد ذیل تغيير دهد:
  ۱- به اساس سنجش خودی و از طریق مالیه دهنده‌گان صادق، مروج ساختن فرهنګ اطاعت پذیری تا مالیه دهنده‌گان بتوانند به مکلفیتهای خود برسانند، مالیات خود را به شکل درست و به وقت معین بپردازند و از ضیاع وقت و از جرایم جلوگیری کنند.
  ۲- به واسطه خدمات مسلکی و خوب برای مالیه دهنده‌گان، خدمات بهتر را عرضه مینمایند و از این طریق به خواستهای مالیه دهنده‌گان جواب دادن و هم چنان همکاری کردن است.

  وعده ما
  ریاست عمومی عواید از طریق پالیسیها، طرزالعملها و سرمایه گذاری‌های خویش به دنبال موارد ذیل میباشد:
  ۱- ایجاد اطاعت پذیری داوطلبانه به شکل ساده، سریع و ارزان.
  ۲- انجام معاملات مالیاتی به شیوه صادقانه، منصفانه و باز.
  ۳- ارايه خدمات حرفه‌ای.
  ۴- شنیدن و پاسخ‌دهی به نیازمندی‌ها و نظریات مراجعین.
  ۵- مراقبت از پول و معلومات محرم مالیه دهنده.
  ۶- تشخیص و کاهش خطرات عواید.