• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  حافظ مولوي شاه حسین حسیني

  11 میزان 1398
  رياست عمومی عوايد به طور کامل نقش خود را در ارتقای چشم انداز ملی افغانستان سال ۲۰۲۵ با هدف دستيابی به انکشاف اقتصادی پايدار از طريق منابع ملی خود تحت رهبری اعليحضرت اميرالمؤمنين شيخ هبت الله آخوندزاده حفظه الله بر عهده می گيرد. بر اين اساس رياست عمومی عوايد در تلاش است تا وظايفی را که تطبيق سياست مالی امارت اسلامی افغانستان را تسهيل می‌کند، به منظور افزايش عوايد دولت و حمايت از تنوع اقتصادی مطلوب برای نسل‌های آينده انجام دهد.
  رياست عمومی عوايد وظايف خود را بر اساس حکمرانی خوب و شفافيت و همچنين مشارکت نزديک با تمام بخش‌های مربوطه برای تعالی عملکرد انجام می‌دهد.
  با توجه به حاکميت و شفافيت مورد نیاز، رياست عمومی عوايد تمام ابزارهای لازم را برای افزايش آگاهی دهی مالياتی ماليه دهندگان و مردم به کار خواهد گرفت و تمام اطلاعات لازم و جزئيات کامل را در اختيار آنها قرار خواهد داد. يکی از اولويت‌های اصلی رياست عمومی عوايد کمک به ماليه دهندگان، تسهيل طرزالعمل‌ها برای ترويج و نظارت بر اطاعت پذيری مالياتی و ايجاد اصول حاکميت و شفافيت برای تمام اقشار جامعه است.
  از سوی ديگر، مقابله با معاملات مشکوک و مقابله با اختفا نيازمند همکاری مؤديان مالياتی و همه نهادهای مشمول ماليات است، زيرا اين يک مسؤليت مشترک است که نمی‌تواند به تنهايی بر دوش يک طرف باشد. اين يک فرآيند مشارکتی با هدف می باشد که اقتصاد دولت را تقويت بخشد.
  رياست عمومی عوايد به طور کامل متعهد به ارائه خدمات مالياتی برجسته، مطابق با بهترين شيوه های بين المللی و بر اساس آخرين سيستم های مورد استفاده در جهان است. بانک اطلاعاتی دقيق از شرکت های فعال در کشور با حجم سرمايه گذاری واقعی آنها ايجاد می شود و به اين ترتیب به تقويت کلی امنيت اقتصادی کمک می کند.
  رياست عمومی عوايد تمام تلاش ممکن را برای اطمينان از مؤفقيت نقش ملی و توسعه مستمر صلاحيت های خود، بر اساس اعتقادش به ضرورت کاهش وابستگی افغانستان به عوايد ملی، به کار خواهد گرفت. ما مطمئن هستيم که به دستيابی به آينده اقتصادی بهتر برای نسل های آينده کمک خواهيم کرد. ان شاءالله
  ما بر ماليه دهندگان خود صدا می کنيم که پول شما به بيت المال انتقال می يابد و برای رفاه هموطنان ما هزينه می شود و اطاعت پذيری داؤطلبانه شما گام اساسی برای توسعه افغانستان ما خواهد بود.