• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  کمیسیون اروپایی

  تفاهمنامه دولت سازی با اتحادیه اروپا

  مورخ: 12 قوس 1400

  پیشنهاداتشرح بنچمارکاجرااتپیشرفت در سال 1399
  حصول عواید داخلی از طریق آماده گی برای معرفی مالیه بر ارزش افزوده جهت بهبود مدیریت مالیات، ریاست عمومی عواید متحد المال که ارائه اظهار نامه الکترونیکی را برای مالیه دهندگان ادره مالیه دهنده گان بزرگ را 100%  اجباری میسازد صادر مینماید. نیز  ارائه اظهار نامه الکترونیکی در سکتورهای منتخب شده را در ریاست مالیه دهنده گان متوسط و کوچک اجباری میسازد. تکمیل شده  ارائه الکترونیکی اظهار نامه در ریاست مالیه دهنده گان بزرگ 100%  تطبیق گردیده است. 
  به منظور آماده گی آغاز نمودن تطبیق مالیه بر ارزش افزوده در سال 1401، مادیول الکترونیکی مالیه بر ارزش افزوده الی میزان سال 1400 تهیه گردیده و الی جدی سال 1400 قابل استفاده باشد. در حال پیشرفتمسئولیت ایجاد مادیول مالیه بر ارزش افززوده را اداره ملی احصائیه و معلومات بعهده دارد. تیم مالیه بر ارزش افزوده پروسه های کاری مالیه بر ارزش افزوده جهت استفاده آن در مودیول مالیه بر ارزش افزوده را تهیه و بدسترس آن اداره محترم قرار داده است. یک کمیته مشترک جهت نظارت و هماهنگی تلاش های هر دو اداره در این امر تعین گردیده است.
  مدیریت مالی عامیانه:
  پیشرفت رضایت بخش در اجرای اصلاحات برای بهبود مدیریت مالی عمومی ، از جمله جمع آوری درآمد داخلی ، و پیوستگی و اعتبار مداوم برنامه اصلاحات.
  جهت بهبود مدیریت مالیات، ریاست عمومی عواید متحد المال که ارائه اظهار نامه الکترونیکی را برای مالیه دهندگان ادره مالیه دهنده گان بزرگ را 100%  اجباری میسازد صادر مینماید. نیز  ارائه اظهار نامه الکترونیکی در سکتورهای منتخب شده را در ریاست مالیه دهنده گان متوسط و کوچک اجباری میسازد.
  ایجاد یک تیم اختصاص یافته مالیه بر ارزش افزوده تکنالوژی معلوماتی ارتباطی در اداره ملی احصائیه و معلومات جهت ایجاد مادیول جدید مالیه بر ارزش افزوده.
  تکمیل گردیده است. ارائه اظهار نامه الکترونیکی به شکل 100% در ریاست مالیه دهنده گان بزرگ تطبیق نموده است. 
  اهداف ویژه گفتگو خط مشیایجاد یک تیم اختصاص یافته مالیه بر ارزش افزوده تکنالوژی معلوماتی ارتباطی در اداره ملی احصائیه و معلومات جهت ایجاد مادیول جدید مالیه بر ارزش افزوده. 
  تهیه پروسه های کاری، به شمول اظهارنامه الکترونیکی، پرداختها و باز پرداخت های مالیه بر ارزش افزوده.
  تهیه نمودن میکانیزم بازپرداخت مالیه بر ارزش افزوده به شمول چارچوب مبتنی بر خطرات 
  نیاز مندیهای وظیفوی و دیزاین تخنیکی جهت ایجاد مودیول مالیه بر ارزش افزوده به اساس پروسه های کاری بروز رسیده تهیه گردد.
  راه اندازی ارزیابی کیفی آماده گی مودیول مالیه بر ارزش افزوده.
  ارزیابی کیفی اماده گی مادیول مالیه بر ارزش افزوده زمان ایجاد مادیول آغاز میگردد.چارچوب حقوقی و تقنینی معرفی مالیه بر ارزش افزوده تجدید نظر گردیده نظر به لزوم دید و با درنظر داشت قانون منظور شده سال 2017 و مقرره منظور شده سال 2019 مالیه بر ارزش افزوده  تنظیم گردد.
  در حال پیشرفت

  در حال پیشرفت
  در حال پیشرفت  اعضای کمیته نظارت و هماهنگی معرفی گردیده اند که به شکل منظم ملاقات نمایند. اداره ملی احصائیه و معلومات مسئولیت گماشتن تیم تخنیکی را به عهده دارد. این بنچمارک تکمیل گردیده است. 
  مسوده مکانیزم بازپرداخت مالیه بر ارزش افزوده به شمول چارچوب مبتنی بر خطرات آماده گردیده است. اقدام بعدی در رابطه بازدید مسوده و منظوری آن از جانب ریاست های ذیربط میباشد. تفویض صلاحیت های ذکر شده در مسوده را وزیر صاحب مالیه منظور مینماید.
  دو بخش سند نیازمندیها وظیفوی مادیول مالیه بر ارزش افزوده که عبارت از ثبت و بازپرداخت میباشند تهیه گردیده بخش های دیگر تحت کار میباشد. 
  ارزیابی کیفی اماده گی مادیول مالیه بر ارزش افزوده زمان ایجاد مادیول آغاز میگردد. 
  پیشنهاد تعدیل قانون مالیه بر ارزش افزوده جهت طی مراحل آن به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است. مقرره مالیه بر ارزش افزوده متعاقب تصویب قانون مالیه بر ارزش افزوده پیشنهاد میگردد.