• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  خانم آمنه احمدی

  خانم آمنه احمدی
  رئیس عمومی ریاست عمومی عواید

  خانم آمنه احمدی از ده سال بدینسو با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه مصروف اجرای وظیفه میباشد. وی لیسانس خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه کابل و مدرک ماستری خود را در مدیریت تجارت (MBA) از دانشگاه امریکایی افغانستان (AUAF) دریافت کرده است. علاوه بر این، او در بسیاری از سمینارها و ورکشاپ های بین المللی مدیریت و اصلاحات مالیاتی نیز شرکت کرده است.
  وی در سال ۲۰۱۰ به ریاست عمومی عواید پیوست و در اپریل ۲۰۱۱ به عنوان رئیس ریاست عواید غیرمالیاتی(NTR) منصوب شد. در این ایام، وی اقدامات مختلفی را برای بهبود ریاست عواید غیرمالیاتی انجام داد و با ابتکار در جمع آوری عواید غیرمالیاتی که شامل اصلاحات در روشهای جمع آوری عواید غیرمالیاتی و معرفی منابع جدید عوایدی در تعدادی از وزارتخانه ها و سازمانهای دیگر میباشد، به عنوان رئیس مالیه دهنده گان كوچك (STO) منصوب شد و مدت سه سال در آنجا مشغول کار بود.
  او به عنوان رئیس مالیه دهنده گان کوچک، روی چندین پروژه مهم کار کرد که منجر به افزایش قابل توجه در عواید این ریاست شد. خانم احمدی با توجه به سابقه پردست آورد خود در ایجاد اصلاحات مؤثر در ریاست مالیه دهنده گان کوچک، در اکتوبر سال ۲۰۱۵ به عنوان رئیس مالیه دهنده گان متوسط (MTO) منصوب شد، تا اصلاحات مورد نیاز را برای بهبود شفافیت در جمع آوری مالیات مالیه دهنده گان متوسط انجام دهد. وی اصلاحات قابل توجهی را در این بخش به ارمغان آورد، که به گونه قابل توجه در ستندرد سازی و شفافیت در جمع آوری مالیات مالیه دهنده گان متوسط گردید.
  خانم احمدی در جنوری سال ۲۰۱۹ به عنوان رئیس عمومی ریاست عمومی عواید افغانستان برگزیده شد.