• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  آمر مراقبت و انکشاف سیستم ها

  148t.jpg

  4 حوت 1398
  لایحۀ وظایف
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  عنوان وظیفه : آمرمراقبت و انکشاف سیستم ها 
  وزارت : مالیه
  موقعیت :کابل 
  بخش مربوط :معنیت عواید و گمرات 
  بست : (3)
  گزارش دهی به : رئیس خدمات و سیستم عواید
  گزارش گیری از : مدیران عمومی (ارتباط شبکه سگتاس ، تحلیل گران کاری سیستم سگتاس، تنظیم و مراقبت سیستم سگتاس، ، 
  تخنیکی و انکشاف سیستم سگتاس .
  کود : (009-05-90-20)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  هدف وظیفه : نظارت و مراقبت از سخت افزار سگتاس و انکشاف بموقع نرم افزار سگتاس مطابق نیازمندی های عملیاتی ریاست عمومی عواید.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  شرح وظایف:
  1. ترتیب پلان کاری یومیه، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست خدمات و سیستم عواید جهت دستیابی به اهداف.
  2. نظارت و مراقبت از انکشاف متداوم سیستم مدیریت استاندرد مجتمعمالیات دولت ( سکتاس) جهت غنامندی سیستم. 
  3. برقراری ارتباط با سایر واحد های عوایدی غرض رفع نیازمندی های آنها حین استفاده از سیستم.
  4. حصول اطمینان از موثریت سطح کلی خدمات سیستمجهت رسیدگی به نیازمندی های کارمندان.
  5. معیاری سازی پروسه مالیات با استفادۀ درست و مؤثر از سیستم کامپیوتری ادارۀ مالیاتی کشور به منظور همآهنگی، شفافیت و تسریع پروسۀ مالیاتی.
  6. مراقبت و نگهداری از سرور ها و دیتابیس های سگتاس جهت دسترسی زودهنگام به معلومات مالیاتی.
  7. کنترول حسابات تمام استفاده کننده گان سیستم سگتاس غرض جلوگیری از تقلب.
  8. تأمین بودجه کافی که بتواند به نیازمندی های این آمریت جوابگو باشد بشمول تنظیم امور پروگرام سگتاس، حفظ و مراقبت سخت افزار و جایگزینی آن. 
  1. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت مسولین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

  مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.
   درجه تحصیل:
  o لیسانس در رشته های اقتصاد، تجارت ویاسایررشته های مرتبط به درجات بلندترتحصیلاتی ترجیع داده میشود.
   تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه): 
  o دو سال مرتبط به وظیفه.
   مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت): 
  o آشنائی به زبان انگلیسی ، توانائی پالیسی سازی ، پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیریت ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین مرتبط به وظیفه و توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

  فورم درخواستی بست های خدمات ملکی