• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  مدیرعمومی معافیت های مالیاتی انجو ها

  148t.jpg

  4 حوت 1398
  لایحۀ وظایف
  تاریخ نشر: ۱۳۹۸/۱۲/۴       تاریخ ختم: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  عنوان وظیفه : مدیرعمومی معافیت های مالیاتی انجو ها 
  وزارت/اداره : مالیه
  موقعیت : کابل 
  بخش : ریاست خدمات حقوقی عواید
  بست : (4) 
  گزارش دهی به : آمرمعافیت های مالیاتی
  گزارش گیری از : از کارکنان تحت اثر 
  کود : (098-05-90-20)
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  هدف وظیفه : صدورطرزالعمل و رهنمود های معافیت انجوها ، تطبیق پلان جهت تحقق اهداف کاری مربوط.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  شرح وظایف: 

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه به اساس پلان آمریت بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده.
  2. اتخاذ تصمیم راجع واجد شرایط بودن مالیه دهنده برای معافیت مالیاتی و تایید صدور طرزالعمل های معافیت مالیاتی انجوهای بمنظور تحقق اهداف و برنامه های دولت.
  3. اشتراک در کمیته تخنیکی بحیث یک عضو جهت مروررهنمود ها وطرزالعمل ها 
  4. تشخیص ،اولویت بندی و تطبیق پلان برای تهیه طرزالعمل ها نظربه ضرورت موضوعات مهم جهت اجراات بموقع و لازم.
  5. حصول اطمینان از اینکه طرزالعمل ها مطابق به تقسیم بندی زمانی به وقت معین تکمیل و جهت اجراات بعدی صادر گردیده است.
  6. برقرارنمودن ارتباط با مؤسسات که درخواست برای دریافت طرزالعمل نموده است، تحلیل وبررسی اسناد حمایوی و حقوقی که درتهیه طرزالعمل ضروری میباشد بمنظور رسیدن به مشکلات درزمینه.
  7. حصول اطمینان از اجرای پیشبرد پروسه تهیه طرزالعمل وکنترول بالای پرسونل دراجراآت مطابق به احکام قانون، پلان وتقسیم بندی زمانی جهت تحقق اهداف بوقت و زمان ان.
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف مسولین مطابق قانون ،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  تحصیلات ، تجارب ومهارت های لازم:
  مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7 (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.
  ۱. در جه تحصیل : 
  o فوق بکلوریا ، به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود .
  ۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  o یک سال مرتبط به وظیفه
  ۳. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  o مدیریت ، پلانگذاری ، نظارت وارزیابی ، مفاهمه و تامین ارتباطات، تحلیل ونیاز مندیهای حقوقی.تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه تسلط ومهارت درلسان های ملی کشور و بلدیت به لسان انگلیسی

  فورم درخواستی بست های خدمات ملکی