• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    مرکز خدمات ارتباطی

    حالا شماره ۱۰۰۰ شما را با ریاست عمومی عواید وزارت مالیه وصل میسازد و به تمام سوالات و مشکلات مالیاتی تان پاسخ میدهند.
    رياست عمومی عوايد وزارت مالیه به منظور ایجاد سهولت و رسیدگی به اسرع وقت به شکایت های تاجران، شرکت ها و سایر مالیه دهندگان گرامی شماره يک هزار (۱۰۰۰) ریاست عمومی عواید را برای ثبت و رسیدگی به شکایات در بخش عواید فعال نموده است.
    مالیه دهندگان محترم میتوانند برای رسیدگی بموقع و ثبت شکایات خویش به شماره داده شده به تماس شده شکایات خود را بعد از ثبت مستقيماً با مقامات ذیصلاح در میان بگذارند.