• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    عبدالحبیب ځدراڼ

    0288_n.jpg

    عبدالحبیب ځدراڼ فارغ التحصیل پوهنتون پنجاب پاکستان بوده و مدرک ماستری خویش را در امور مالی بدست آورده است. ایشان بعنوان رئیس مالی و اداری در شرکت زیمنس افغانستان، رئیس اجرائیه و رئیس مالی و تدارکات در بورد مستقل کابل جدید و سایر شرکت ها و سازمان های بین المللی و بعنوان رئیس پروژه های انکشافی و مشاور ارشد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه افغانستان ایفای وظیفه نموده اند. 
    وی در سال ۲۰۱۶ میلادي بعنوان رئیس مالیه دهندگان بزرگ ریاست عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان مقرر گردید. با در نظرداشت اصلاحات وسیع که در نتیجه آن عواید ریاست مذکور به شکل چشمگیر افزایش یافت، آقای ځدراڼ به بست رئیس عمومی عواید ارتقاء نمود. اکنون آقای ځدراڼ بعنوان معین اداری و مشاور ارشد وزیر مالیه در امور صرفه جويي در سکتور امنیتي ‌او دفاعي‌ ایفای وظیفه می نماید.