• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  داکتر مجیب الرحمن شیرزاد

  6160_n.jpg

  داکتر مجیب الرحمن شیرزاد، ریس عمومی پلان عواید وزارت مالیه، دارنده ماستری در رشته پالیسی ها و عملکرد های انکشافی از پوهنتون جینیوا کشور سویس میباشد، ماستری یا EMBA در رشته اداره عمومی از پوهنتون پرستون کشور پاکستان، فیلوشیپ با پوهنتون هیروشیمای جاپان از طریق پروګرام تربیوی و تحقیقاتی ملل متحد یا UNITAR در رشته رهبری و انکشاف اداره و هم دیپلوم خویش را به درجه ام، دی (MD) در رشته طب عمومی از پوهنتون طبی کابل بدست آورده است.
  وی تعداد زیاد تریننګ های کوتاه مدت، کورس ها و ورکشاپ های تخصصی را به شمول موضوعات بودجه به اساس برنامه و اداره امور مالی عامه را توسط ادارت ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور بدست آورده است و از جمله فارغان پروګرام IVLP از طریق وزارت خارجه امریکا در رشته مسؤولیت اجتماعی کمپنی ها میباشد.
  داکتر مجیب الرحمن شیرزاد مدت مدیدی با ادارات و سازمان های بین المللی چون SERVE/PBL HNI, AMI, و CNN در سطوح رهبری کار نموده است.
  نامبرده همچنان با تعداد از ادارات دولتی چون اداره حمایت از سرمایه ګذاری افغانستان یا آیسا منحیث (منیجر دفتر ساحوی زون شرق)، شرکت د افغانستان برښنا منحیث (ریس حوزه شرق) کار نموده و بالآخره در سال ۱۳۹۰ منحیث ریس انسجام، مراقبت و نظارت از پروژه های انکشافی وزارت مالیه تقرر حاصل نمود. 
  داکتر مجیب الرحمن شیرزاد بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان رقابتی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال ۱۳۹۱ در بست ریاست عمومی پلان عواید وزارت مالیه شرف تقرر حاصل نموده است.
  از تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ بدینسو منحیث ریس عمومی عواید وزارت مالیه ایفا وظیفه مینماید.