• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  لیست رؤسای ریاست عمومی عواید

  لیست رؤسای ریاست عمومی عواید 
  شماره نام مکملادارهایمیل آدرسشماره ارتباطیآدرس دفتر 
  ۱میرویس بهیجمعاون عملیاتی ریاست عمومی عوایدmirwais.baheej@mof.gov.af0799313319ریاست عمومی عواید
  ۲عبدالولی نوریمعاون تخنیکی ریاست عمومی عوایدwali.noori@mof.gov.af0766888444ریاست عمومی عواید
  ۳احسان الله هلالیرئیس مالیه دهندگان بزرگehsanullah.hilali@mof.gov.af0767282828ریاست عمومی عواید
  ۴حبیب الله امین اندړرئیس مالیه دهندگان متوسطamin.andar@mof.gov.af0700141414ریاست عمومی عواید
  ۵ناهید ناجی روزبهرئیس مالیه دهندگان کوچکnahid.naji23@gmail.com0799209983ریاست عمومی عواید
  ۶امان الله امین سرپرست عواید غیرمالیاتیamanull.amin@mof.gov.af0728971897ریاست عمومی عواید
  ۷محمد انیس پناهرئیس بررسیm.anis_panah@mof.gov.af0786930803ریاست عمومی عواید
  ۸مصطفی خلازاییمعاون حمایوی ریاست عمومی عوایدmustafa.khalazaie@mof.gov.af0788776909ریاست عمومی عواید
  ۹نصرت الله وفارئیس سمع شکایات مالیه دهندگانwafa.nasrat@mof.gov.af0779772620ریاست عمومی عواید
  10سحر احسانسر پرست ریاست تحقیق،پلان ونظارت ریاست عمومی عوایدsahar.ehsan@mof.gov.af0708713825ریاست عمومی عواید
  11