• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  لیست رؤسای ریاست عمومی عواید

  لیست نام‌ها، ايميل آدرس‌ها و شماره‌های رؤسای ریاست عمومی عواید 
  شماره نام مکملادارهایمیل آدرسشماره ارتباطیآدرس دفتر 
  ۱حافظ مولوی شاه حسین حسینیرئيس عمومی عوایدhafiz.husain@mof.gov.af0702505675رياست عمومی عوايد
  ۲عبدالولي نوريمعاون تخنیکی ریاست عمومی عوایدwali.noori@mof.gov.af0766888444رياست عمومی عوايد
  ۳عبدالقيوم نصيررئیس خدمات مالیه دهندگانabdulqayum.naseer@mof.gov.af0700849090رياست عمومی عوايد
  ۴قاری محمد ابراهیم خلییلمعاوین عملیاتی ریاست عمومی عواید0782464444رياست عمومی عوايد
  ۵حبیب الله ساجد خبیبرئیس مالیه دهندگان کوچک
  0772423509رياست عمومی عوايد
  ۶امان الله امین رئيس عواید غیرمالیاتیamanull.amin@mof.gov.af0728971879رياست عمومی عوايد
  ۷خان محمد ذاکررئیس بررسی عوايدkhanmohammadzakir1373@gmail.com0764194599رياست عمومی عوايد
  ۸ندا محمد صديقیرئيس خدمات حقوقی عوايدnida.seddiqi@mof.gov.af0706374986رياست عمومی عوايد
  ۹محمد جلال احمدزیرئیس سيستم عوايدmohammad.jalal@mof.gov.af0770704769رياست عمومی عوايد
  ۱۰مولوي عبدالمجید نجیب الله رئيس انسجام و انکشاف عوايد ولايات0781448640رياست عمومی عوايد
  ۱۱محمد نعیم مسروررئيس تنفيذ و اطاعت پذيری مالياتی0728222274رياست عمومی عوايد
  ۱۲مفتی عبدالغفار سلیم د پلان،تحقیق او نظارت رئیس0701672942رياست عمومی عوايد
  ۱۳منصورالحق ذاکرمعاوین حمایوی ریاست عمومی عواید0766691509رياست عمومی عوايد