• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  لیست رؤسای ریاست عمومی عواید

  لیست نام‌ها، ايميل آدرس‌ها و شماره‌های رؤسای ریاست عمومی عواید 
  شماره نام مکملادارهایمیل آدرسشماره ارتباطیآدرس دفتر 
  ۱الحاج شيرمحمد مشفقرئيس عمومی عواید0789355556رياست عمومی عوايد
  ۲معراج محمد معراجمعاون عملیاتی ریاست عمومی عوایدmairaj.mohammad@mof.gov.af0786666077رياست عمومی عوايد
  ۳عبدالولی نوریمعاون تخنیکی ریاست عمومی عوایدwali.noori@mof.gov.af0766888444رياست عمومی عوايد
  ۴عبدالقيوم نصيررئیس خدمات مالیه دهندگانabdulqayum.naseer@mof.gov.af0700849090رياست عمومی عوايد
  ۵انجينر عبدالله حيدریرئیس مالیه دهندگان کوچکabdullah.haidari@mof.gov.af0700847583رياست عمومی عوايد
  ۶امان الله امین رئيس عواید غیرمالیاتیamanull.amin@mof.gov.af0728971879رياست عمومی عوايد
  ۷خان محمد ذاکررئیس بررسی عوايدkhanmohammadzakir1373@gmail.com0764194599رياست عمومی عوايد
  ۸ندا محمد صديقیرئيس خدمات حقوقی عوايدnida.seddiqi@mof.gov.af0706374986رياست عمومی عوايد
  ۹محمد جلال احمدزیرئیس سيستم عوايدmohammad.jalal@mof.gov.af0770704769رياست عمومی عوايد
  ۱۰حافظ شاه حسين حسينیرئيس انسجام و انکشاف عوايد ولاياتhafiz.husain@mof.gov.af0781448640رياست عمومی عوايد
  ۱۱دوست محمد حقانیرئيس تنفيذ و اطاعت پذيری مالياتیdost.haqqani@mof.gov.af0773369605رياست عمومی عوايد