• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د ولایتونو د مستوفي صاحبانو او د عوایدو د آمرینو معلوماتی جدول