• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  تماس ویدیویی رئيس عمومی عوايد با مستوفیتهای بلخ، پکتيا و تخار

  71645441_1862879777191799_1401947651208904704_n.jpg

  28 سنبله 1398
  رياست عمومی عوايد وزارت ماليه به سلسله ریفورمهای ولایتی، یکسانسازی اجراات، جمع‌آوری بهتر عواید و حل مشکلات مستوفیتها، برنامه‌های ویدیو کنفرانس خویش را بابت سال مالی به تعقیب برنامه‌های قبلی ١٣٩۸ آغاز نمودند.
  محترمه آمنه احمدی رئيس عمومی عوايد و محمد انیس پناه رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات با مستوفی صاحبان و آمرین عواید ولايات بلخ، پکتيا و تخار از طریق ویدیو کنفرانس به تماس شده و موضوعات جلوگیری از تراکم باقیات، شناسايی و ثبت مالیه دهنده‌گان جدید، تطبیق سیستم سیگتاس، توجه جدی مستوفیت در رابطه به تنقیص فعلی عواید، بلند بردن عواید و رسیدن به هدف عوایدی، تطبیق سیستم آر. اِم. آی. اس. (RMIS)، درجه بندی اصناف و سایر موضوعات مرتبط بحث نموده و نیز فعالیتهای مفید و مؤثر مستوفیتهای ذکر شده را ستودند.
  در اخیر با هماهنگی و همکاری مستوفيتها جهت بهبود پروسه جمع‌آوری عواید و ارایه خدمات بهتر برای مالیه دهنده‌گان تصامیم لازم اتخاذ شد.