• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  لیست، ایمیل ادرس وشمار های تماس مدیران عمومی و آمرین حوزه های مالیاتی ریاست خدمات مالیه دهنده ګان

  لیست، ایمیل ادرس وشمار های تماس مدیران عمومی و آمرین حوزه های مالیاتی ریاست خدمات مالیه دهنده ګان 
  شماره نوم حوزه مالیاتیآدرس ایمیلشماره تماسآدرس حوزه های مالیاتی
  ۱ قاري سمیع اللهآمر انسجان و نظارت زون شمال

  ۰۷۷۷۷۶۹۹۲۰ سرک کابل جلال آباد، عواید زون مرکز
  ۲ عبداللهآمر انسجام و نظارت زون جنوب
  ۰۷۰۴۰۳۰۴۸۲  سرک کابل جلال آباد، عواید زون مرکز
  ۳ محبوب شاه آمر عرضه خدامات ولسوالی ها

  ۰۷۰۰۳۲۷۰۰۴ سرک کابل جلال آباد، عواید زون مرکز
  ۴ مولوي عبیده صاحبآمر حوزه مالیاتی اول

  ۰۷۷۵۰۱۷۴۹۵ منزل دوم تعمیر سینمای پامیر
  ۵ احمد ضیاء صدیقيآمر حوزه مالیاتی دوم
  ۰۷۴۹۵۹۵۰۸۴ منزل دوم تعمیر سینمای پامیر
  ۶ محمد سرور آمر حوزه مالیاتی سه وم

  ۰۷۰۲۳۸۳۰۲۵دهمزنگ کوچه بریکوت سینما
  ۷ محمد قدوس ساجدد څلورمې مالیاتي جوزې آمر۰۷۷۸۲۵۴۰۹۹داخل تعمیر ریاست ناحیه چهارم
  ۸ مولوي عزت اللهآمر حوزه مالیاتی پنچم

  ۰۷۰۲۹۷۱۲۳۴ خوشحال خان تعمیر ناحیه پنجم شاروالی
  ۹ عبدالکریم عبیدهمدیر عمومی حوزه مالیاتی ششم
  ۰۷۰۵۰۷۰۳۴۳ پل سرخ نزدیک تعمیر ریاست ناحیه ششم
  ۱۰ جلال الدینمدیر عمومی حوزه مالیاتی هفتم
  ۰۷۳۱۶۰۷۲۲۱سه راهی علاوالدین پلازه چلسی
  ۱۱ فضل الرحمن مدیر عمومی حوزه مالیاتی هشتم
  ۰۷۰۵۸۴۰۶۴۵ چمن حضوری پهلوی هوتل صلح
  ۱۲ ولي محمد حقانيمدیر عمومی حوزه مالیاتی نهم
  ۰۷۷۶۴۲۱۳۰۳  داخل ریاست خدمات مالیه دهنده گان
  ۱۳ حافظ جلیلامر حوزه مالیاتی دهم
  ۰۷۰۳۹۶۰۹۵۰ قلعه فتح الله استگاه پای کوب نصوار
  ۱۴ محمد ظریف حقملآمر حوزه مالیاتی یازدهم

  ۰۷۸۴۴۵۵۹۵۷حصه اول خیرخانه داخل تعمیر ناحیه یازدهم
  ۱۵ امام جان مدیر عمومی حوزه مالیاتی دوازدهم

  ۰۷۰۷۷۹۹۰۸۰ارزان قیمت چهار راهی محبس داخل تعمیر ناحیه دوازدهم
  ۱۶ عبدالنصیر سیرتمدیر عمومی حوزه مالیاتی سیزدهم
  ۰۷۶۶۴۹۴۰۲۴دشت برچی داخل تعمیر ناحیه سیزدهم شلروالی
  ۱۷ مولوي بلال احمدمدیر عمومی حوزه مالیاتی چهاردهم
  ۰۷۷۳۳۶۲۰۴۵داخل تعمیر ولسوالی پغمان
  ۱۸ محمد قدیممدیر عمومی حوزه مالیاتی پانزدهم
  ۰۷۷۵۱۸۳۲۵۰سه راهی خواجه بغرا
  ۱۹ حافظ عبدالباسطمدیر عمومی حوزه مالیاتی شنزدهم

  ۰۷۰۶۰۸۵۴۸۲ پل محمدخان داخل تعمیر ملی بس
  ۲۰ کرامت الله مدیر عمومی حوزه مالیاتی هفتدهم
  ۰۷۷۳۲۸۸۷۱۴سرای شمالی داخل تعمیر مطبعه صکوک
  ۲۱ عبدالحسیبمدیر عمومی حوزه مالیاتی هژدهم
  ۰۷۸۸۸۴۷۶۸۲ داخل تعمیر ولسوالی ده سبز
  ۲۲ حبیب الرحمنمدیر عمومی حوزه مالیاتی نوزدهم
  ۰۷۰۷۴۷۹۹۸۰داخل تعمیر ریاست
  ۲۳ مفتي عبداللهمدیر عمومی حوزه مالیاتی بیستم
  ۰۷۶۴۵۷۱۸۳۸داخل ولسوالی چهار آسیاب 
  ۲۳ محمد علی مدیر عمومی حوره مالیاتی بیست یکم
  ۰۷۸۶۸۳۲۴۰۷پلچرخی داخل تعمیر ناحیه بیست یکم
  ۲۳ محبوب اللهمدیر عمومی حوزه مالیاتی بیست دوم
  ۰۷۹۹۰۵۵۹۷۰داخل ولسوالی بگرامی