• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    اطلاعیه معافیت جریمه‌های مالیاتی

    مطابق ماده دوازدهم اصولنامه اجرائيوی بودجه سال مالی ۱۳۹۸ خورشيدی به منظور حمایت و تشویق مالیه دهنده‌گان برای افزایش اطاعت پذیری از احکام قوانین مالیاتی و تحصیل به موقع اصل مالیات، آنعده مالیه دهنده‌گان که ذمت ماليات خويش را بابت سالهای مالی (۱۳۸۱- ۱۳۹۶) تصفیه ننموده باشند، ميتوانند که اصل مالیات ذمت خویش را با (۱۵٪) ماليات اضافی (جریمه‌های مالیاتی) الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تاديه نمایند، از متباقی (۸۵٪) جریمه‌های مالیاتی معاف ميباشند.
    بناءً از تمام ماليه دهنده‌گان تقاضا به عمل می آيد که از اين فرصت هر چه عاجلتر استفاده نموده و جهت تصفيه ماليات خويش به ادارات مالياتی در مرکز و ولايات مراجعه نمايند.