• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه با مسئولین اداره ملی حفاظت محیط زیست دیدار نمود

  6 جوزا 1402
  پنجشبه، ۴ جوزا ‍‍۱۴۰۲
  الحاج شیر محمد مشفق رئیس عمومی عواید وزارت مالیه در حضورداشت امان الله امین رئیس عواید غیرمالیاتی و آمرین ذیربط عواید با حافظ عزیزالرحمن رئیس عمومی و سایر مسئولین ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست جهت افزایش عواید و جلوگیری از ضایعات آن دیدار نمود.
  در این نشست فیصله گردید تا تیم تخنیکی مشترک از سوی جانبین تشکیل شود و در ترتیب پروپوزل تطبیق طرح افزایش عواید، تشخیص و رفع ساحات ضیاع عواید و معیاری‌سازی اسناد بهادار ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست همکاری نمایند.