• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    رهبری ریاست عمومی عواید وزارت مالیه با مسئولین وزارت صنعت و تجارت تدویر جلسه نمود

    3 دلو 1401
    ۰۱ رجب‌المرجب ۱۴۴۴ / ۰۳ دلو ۱۴۰۱
    تحت ریاست آقای معراج محمد معراج معاون عملیاتی و کفیل ریاست عمومی عواید و با اشتراک آقای محمد زبیر دین پرور رئیس عمومی مالکیت‌های فکری و ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت به ادامه کارکردهای قبلی پیرامون وصل سازی (Integration) و تصفیه داده (Data Cleanup) سیستم RMIS و سیستم صدور بل جوازهای ریاست مالکیت فکری وزارت صنعت و تجارت جهت تصفیۀ وجایب مالیاتی به صورت الکترونیکی، نشست تدویر یافت. هدف از تعمیل چنین امری در کشور معیاری سازی و ارتقای کیفیت جوازهای فعالیت متشبثین خواهد بود.