• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  اطلاعیه در رابطه به تمدید معافیت جرایم مالیاتی اصناف (دکانداران و پیشه‌وران)، باقیات مالیات ثابت عراده‌جات و مالیات اشخاص حقیقی

  ریاست عمومی عواید وزارت مالیه به اطلاع هموطنان عزیز و اصناف (دکانداران و پیشه‌وران) محترم با حرمت می‌رساند، اینکه به تاسی از پیشنهاد شمارۀ (۴۲) مؤرخ ۱۴۴۴/۳/۲۶ مقام محترم وزارت مالیه و حکم شمارۀ (۱۲۱۹) مؤرخ ۱۴۴۴/۴/۲۲ مقام عالی ریاست الوزراء ا.ا.ا. مبنی بر تمدید معافیت جرایم مالیاتی بخش اصناف، موارد ذیل منظور گردیده‌اند:
  (الف) بخش اصناف:
  ۱. اصل مالیات و مالیات اضافی سال‌های قبل از سال مالی ۱۳۹۰ (۱۰۰٪) معاف.
  ۲. (۱۰۰٪) مالیات اضافی و (۵۰٪) اصل مالیه سال‌های مالی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ در صورت معاف گردد که شخص (۵۰٪) اصل مالیه ذمت خویش را بابت سال‌های مذکور و اصل مالیه سال مالی ۱۴۰۱ خویش را (در صورتیکه تثبیت گردیده باشد) الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحویل نماید.
  ۳. آن عده اشخاصی که قبلاً مطابق به هدایت احکام شمارۀ (۱۰۵۸) مؤرخ ۱۴۴۴/۲/۲۷ و (۱۹۱۵) مؤرخ ۱۴۴۳/۹/۲۲ مقام عالی ریاست الوزراء ا.ا.ا. که قبلاً تحت متحدالمال‌های (RVOP-183) مؤرخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ و (RVPO-142) مؤرخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به تمامی ادارات مالیاتی اخبار گردیده مالیات شان را تصفیه نموده باشند، شامل این معافیت نمی‌گردند.
  (ب) بخش باقیات مالیات ثابت عراده‌جات:
  ۱. (۱۰۰٪) اصل مالیات و مالیات اضافی مالکین عراده‌جات که بابت سال‌های مالی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۹ باقی‌دار باشند.
  ۲. (۱۰۰٪)مالیات اضافی و (۶۰٪) اصل مالیات مالکین عراده‌جات که بابت سال‌های مالی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ باقی‌دار باشند، در صورت معاف گردد که (۴۰٪) اصل مالیات خویش را الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحویل نمایند.
  ۳. (۱۰۰٪) مالیات اضافی و (۵۰٪) اصل مالیات مالکین عراده‌جات که بابت سال‌های مالی ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ باقی‌دار باشند، در صورت معاف گردد که (۵۰٪) اصل مالیات خویش را الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحویل نمایند.
  ۴. (۱۰۰٪) مالیات اضافی و (۴۰٪) اصل مالیات مالکین عراده‌جات که بابت سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ باقی‌دار باشند، در صورت معاف گردد که (۶۰٪) اصل مالیات خویش را الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحویل نمایند.
  (ج) در بخش اشخاص حقیقی که مالیات شان به اساس ارایه اظهارنامه مطابق حکم فقرۀ (۳) مادۀ (۴) قانون مالیات بر عایدا ت سنجش و تصفیه می‌گردد:
  ۱. (۱۰۰٪) مالیات اضافی سال‌های مالی ۱۳۸۱ الی ۱۴۰۰ اشخاص مذکور در صورت معاف گردد که اصل مالیات ذمت شان‌را بابت سال‌های متذکره الی تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تحویل نمایند.
  با توجه به حکم شمارۀ فوق مقام عالی ریاست الوزراء ا.ا.ا. از اصناف محترم تقاضا به عمل می‌آید تا با بهره‌گیری از فرصت نیکوی پیش آمده، با مراجعه به ادارات ذیربط مالیاتی حسابات مالیاتی خویش را هر چه عاجل تصفیه نمایند.
  مالیۀ ما، کشور ما، آیندۀ ما