• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    اطلاعیه


    قرار است مالیه بر ارزش افزوده از اول جدی 1400 (سال مالی 1401) بر وارد کننده گان و مالیه دهنده گان واجد شرایط تطبیق گردد. بناً از تمام مالیه دهنده گان واجد شرایط طبق تقیسم اوقات که ازطریق ایمیل در این رابطه دریافت نموده اند خواهشمندیم تا فورم ثبت مالیه بر ارزش افزوده را طور درست و مکمل خانه پری نموده، به معینیت عواید و گمرگات بخش آمریت مالیه بر ارزش افزوده واقع سرک کابل – جلال آباد مراجعه نموده، فورم خود را تسلیم نمایند، تا اجراات لازم درحصه اعطای تصدیق نامه مالیه بر آرزش افزوده به اسرع وقت صورت گیرد.