• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    طرزالعمل تعیین عواید ناخالص سالون های برگذاری محافل

    طرزالعمل تعیین عواید ناخالص سالون های بر گذاری محافل مهمانخانه ها و رستورانت ها بمظور تعیین عواید واقعی آنها برویت اسناد و شواهد منظور گردیده و تمام ادارات مالیاتی مکلف به تطبیق آن می باشند.
    شما میتوانید آنرا از لینک ذیل بدست آورید: