• مالیه ما، کشور ما، آیندۀ ما info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    اطلاعیه برای وجدان شرایط مالیه بر ارزش افزوده


    به اطلاع مالیه دهندگان گرامی رسانیده میشود که قانون مالیه بر ارزش افزوده در حمل سال ۱۳۹۵ در جریده یی رسمی شماره ۱۲۰۹ نشر گردیده، و قرار است از آغاز سال مالی ۱۴۰۱ (اول جدی سال ۱۴۰۰) تطبیق گردد، بناً مالیه دهندگان محترم که دوران سرمایه سالانه شان ۱۵۰ میلیون افغانی و یا بیشتر از آن باشد فورم ثبت مالیه بر ارزش افزوده را از لینک ذیل بدست آورده آنرا خانه پری و به تاریخ ۱۱ ثور ۱۴۰۰ به آمریت مالیه بر ارزش افزوده ریاست مالیه دهندگان بزرگ واقع در معینیت عواید و گمرکات مراجعه نمایند.
    لینک: