• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د مالیاتو اوونۍ په اړه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ښاغلي نادرخان کټوازي، د مبارکۍ پیغام