• زموږ مالیه - زموږ هېواد - زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    جیماف (GMAF)

    د نوموړی معاهدی ولیدلو لپاره دلته کلیک وکړی