• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  جیماف (GMAF)

  چهارچوب حساب دهی مقابل جنیوا- شلم تعهد
  تاریخ: 29 نوامبر 2020 کال
  د ۲۰۲۰ کال کړنیحالتد بنچمارک شرح
  د پرمختګ بین المللی شریکانو هغه راپور چه د مالیاتو اړوند مشترکه کاری ګروپ د وړاندیزونو دپلی کولو په اړه و په ۲۵ فروری په میاشت کی منظور کړی دی. د نوموړی راپور منظوری د اضافی څلورو وړاندیزونو په اړه د اضافی بحث پوری مشروط دی چه دغه څلور اضافی وړاندیزونه وزارت مالیه ته د زیات اهمیت لرونکی دی.تکمیل شوی دیتعهد 1.20 – د ۲۰۱۹  د میلادی کال په لومړیو کی مالیاتو اړوند مشترکه کاری ګروپ د وړاندیزونو د پلی کولو په اړه  راپور ترتیبول او منظورول.
  د مالیاتو اړوند کاری مشترک ګروپ د موجوده وړاندیزونه د بیا کتنی او نوی کولو په اړه بحث پیل کړی دی.جاری دیتعهد 2.20- د مالیاتو اړوند مشترکه کاری ګروپ موجوده وړاندیزونه د پیشرفت پرمختګ د لاسته لاوړنو په بینیاد باندی د ۲۰۱۹ کال تر نیمایی پوری بیا کتنه او نوی کیږی او نوی وړاندیزونه د ۲۰۱۹ کال  ترپایه وړاندی کیږی. نوموړی وړاندیزونه د پرمختګ د نړیوالو شریکانو لخوا منظوریږی.
  تعهد 3.20 – انفرادی راپور د پرمختګ د نړیوالو شریکانو او نړیوالو ادارو لخوای یوه میاشت وړاندی د پرمختګ د همکاری د جلسو څخه د ۲۰۲۰ کال د پیل څخه ترسره کیږی.تکمیل شوی دی تعهد 3.20 – انفرادی راپور د پرمختګ د نړیوالو شریکانو او نړیوالو ادارو لخوای یوه میاشت وړاندی د پرمختګ د همکاری د جلسو څخه د ۲۰۲۰ کال د پیل څخه ترسره کیږی.