• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  د مالیه ورکوونکو خدمتونو ریاست اړوند د پلازمېنې (مرکز) د مالياتي حوزو د دفترونو پتې

  د مالیه ورکوونکو خدمتونو ریاست اړوند د مالیاتي حوزو د آمرینو او لویو مدیرانو نوملړ، برېښنا ليکونه او د اړیکشمېرې 
  گڼه  نوم مالیاتي حوزه د برېښالیک پته د اړيکشمېره  د مالیاتي حوزې پته 
  ۱ قاري سمیع اللهد شمال زون د همغږۍ  او نظارت آمر
  ۰۷۷۷۷۶۹۹۲۰ د کابل جلال آباد سړک، د مرکزي زون د عوایدو ریاست
  ۲ عبداللهد جنوب زون د همغږۍ  او نظارت آمر
  ۰۷۰۴۰۳۰۴۸۲ د کابل جلال آباد سړک، د مرکزي زون د عوایدو ریاست
  ۳ محبوب شاه د ولسوالیو د خدمتونو وړاندې کولو  آمر
  ۰۷۰۰۳۲۷۰۰۴ د کابل جلال آباد سړک، د مرکزي زون د عوایدو ریاست
  ۴ مولوي عبیده صاحبد اولې مالیاتي حوزې آمز
  ۰۷۷۵۰۱۷۴۹۵  د سینما پامیر د ودانۍ دوهم منزل
  ۵ احمد ضیاء صدیقيد دوهمې مالیاتي حوزې آمر
  ۰۷۴۹۵۹۵۰۸۴  د سینما پامیر د ودانۍ دوهم منزل
  ۶ محمد سرور د دریمې مالیاتي حوزې آمر
  ۰۷۰۲۳۸۳۰۲۵ دهمزنګ، د بریکوټ سینما کوڅه
  ۷ محمد قدوس ساجدد څلورمې مالیاتي جوزې آمر۰۷۷۸۲۵۴۰۹۹د څلورمې ناحیې د ریاست  د ودانۍ دننه
  ۸ مولوي عزت اللهد پنځمې مالیاتي حوزې آمر
  ۰۷۰۲۹۷۱۲۳۴ خوشحال خان، د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې ودانۍ 
  ۹ عبدالکریم عبیدهد شپږمې مالیاتي حوزی عمومي مدیر۰۷۰۵۰۷۰۳۴۳ پل سرخ، د شپږمې ناحیې د ریاست ودانۍ ته نږدې 
  ۱۰ جلال الدیند اوومې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۳۱۶۰۷۲۲۱چلسي پلازه د علاوالدین درې لارې
  ۱۱ فضل الرحمن د اتمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۰۵۸۴۰۶۴۵ حضوري چمن، دسولې هوټل ته څېرمه
  ۱۲ ولي محمد حقانيد نهمې مالیاتي حوزې عمومی مدیر۰۷۷۶۴۲۱۳۰۳ د کوچینیو مالیه ورکوونکو ریاست دننه
  ۱۳ حافظ جلیلد لسمې مالیاتي حوزې آمر۰۷۰۳۹۶۰۹۵۰ قلعه فتح الله، پای کوب د نصوار تمځای
  ۱۴ محمد ظریف حقملد یولسمې مالیاتي حوزې آمر۰۷۸۴۴۵۵۹۵۷د خیرخانې اوله حصه، د ښاوروالۍ د یولسمې ناحیې دننه
  ۱۵ امام جان د دولسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر
  ۰۷۰۷۷۹۹۰۸۰د دولسمې ناچیې د ودانۍ دننه، د محبس څلور لارې ارزان قیمت
  ۱۶ عبدالنصیر سیرتد دیارلسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۶۶۴۹۴۰۲۴د ښاروالۍ د دیارلسمۍ ناحیې د ودانۍ دننه دشت برچی
  ۱۷ مولوي بلال احمدد څوارلسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۷۳۳۶۲۰۴۵د پغمان ولسوالی د ودانۍ دننه 
  ۱۸ محمد قدیمد پنځلسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۷۵۱۸۳۲۵۰د خواجه بغرا دري لارې
  ۱۹ حافظ عبدالباسطد شپاړسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر
  ۰۷۰۶۰۸۵۴۸۲ پل محمدخان، د ملی بس د ودانۍ دننه
  ۲۰ کرامت الله د اوولسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۷۳۲۸۸۷۱۴سرای شمالي، د صکوکو مطبعې د ودانۍ دننه
  ۲۱ عبدالحسیبد اتلسمې مالیاتی حوزې عمومي مدیر۰۷۸۸۸۴۷۶۸۲ د ده سبز ولسوالۍ د ودانۍ دننه
  ۲۲ حبیب الرحمند نولسمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۰۷۴۷۹۹۸۰د ریاست د ودانۍ دننه
  ۲۳ مفتي عبداللهد شلمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۶۴۵۷۱۸۳۸د چهاارآسیاب د ولسوالۍ دننه
  ۲۳ محمد علی د یویشتمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۸۶۸۳۲۴۰۷ پلچرخی، د ښاروالۍ د یویشتمې ناحیې د ودانۍ دننه
  ۲۳ محبوب اللهد دوه ویشتمې مالیاتي حوزې عمومي مدیر۰۷۹۹۰۵۵۹۷۰د بګراميو  د ولسوالۍ دننه