• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  مالیاتې محاسبین

  د مالیاتي محاسبینو طرزالعمل لپاره دلته کلیک کړئ.

  د مالیاتي محاسبینو نوملړ


  شمیرهنومپلار نومتحصیلاتاړیکو شمیرهبرښنلیک پته
  ۱سراج الحقمراد خانماستر اداره و تجارت۷۷۷۲۰۲۰۴۲info@staicha.af
  ۲عبدالقدیرگل محمدلیسانس اقتصاد۷۳۰۹۷۲۷۲۷Haqmal818@gmail.com
  ۳ایملسید علملیسانس حقوق۷۸۸۸۰۶۶۶۶emal@fairtaxint.com
  ۴عبدالوهابعزت گلیسانس محاسبه۷۸۰۷۷۰۸۶۴wahab6011@gmail.com
  ۵آرشکاکا خانماستر اقتصاد ۷۹۷۷۳۲۷۱۸info@sahebe.com
  ۶عبدالغفارعبدالجبارلیسانس اقتصاد ۷۷۵۰۰۸۶۱۶qayoumi@yahoo.com
  ۷لعل آغاصالح محمدلیسانس اقتصاد ۷۸۳۰۹۳۰۱۹lalaghasalehi@gmail.com
  ۸عبیداللهعبدالروفماستر اداره و تجارت۷۸۲۲۲۲۰۳۳obaid.taib547@gmail.com
  ۹صفی اللهزمانماستر اقتصاد ۷۰۴۰۳۰۷۷۸Safiullah.seraji92@gmail.com
  ۱۰خواجه عبدالصمدخواجه محمدلیسانس اقتصاد ۷۸۰۰۲۰۸۱۳samad3167@gmail.com
  ۱۱عبدالفریدامان اللهلیسانس حقوق۷۹۸۱۲۵۰۷۸farid.rahmani10@yahoo.com
  ۱۲عبدالشکورعبدالقهارلیسانس افتصاد۷۸۴۵۲۲۸۷۰asazizi.1362@gmail.com
  ۱۳لالا آغاگل احمدلیسانس اقتصاد ۷۰۰۱۶۳۱۰۳lalaaghamunib@gmail.com
  ۱۴شاپیریسید عبدللیسانس اقتصاد ۷۷۴۲۶۲۷۱۰sadatsultani73@gmail.com
  ۱۵نقیب الله محمد انورلیسانس حقوق۷۸۹۰۶۱۰۰۱lalmawal@hotmail.com
  ۱۶عبدالنصیرعبدالبشیرماستر اداره و تجارت۷۲۹۲۴۲۵۰۰naseer.mudasir@gmail.com
  ۱۷غلام جوهرغلام حیدرلیسانس اقتصاد۰۷۷۹۱۴۰۱۴۰Jawharhaidari21@gmail.com
  ۱۸فرشته زحلعزیز الرحمنماستر حقوق۰۷۹۲۴۱۷۴۱۷freshta@rosenstocklegal.com
  ۱۹علی اکبرعزیز الله ماستر حقوق۰۷۷۸۸۴۳۷۱۱ali@rosenstocklegal.com
  ۲۰محمد اشرف محمد حسینلیسانس اقتصاد ۰۷۸۸۵۵۷۰۹۰ashrafzeerak@gmail.com
  ۲۱محمود غلام حضرتلیسانس حقوق۰۷۷۷۳۷۴۲۹۰Mahmood.serat123@gmail.com
  ۲۲احسان اللهعبدالقادرلیسانس اقتصاد۰۷۰۰۱۸۱۸۰۱Lodin.karwan@gmail.com
  ۲۳زاهد اللهمحمد کریملیسانس حقوق ۰۷۷۱۵۱۸۸۷۶Zahid.safi@riaabg.com
  ۲۴عبدالقدیرعبدالجلیللیسانس حقوق۰۷۸۰۷۹۳۰۰۵naseer.mudasir@gmail.com
  ۲۵ذبیح الله نصراللهماستر اداره و تجارت۰۷۸۴۱۱۱۲۲۲

  Ze.zabiehsan@gmail.com

  ۲۶علی جانمحمد نیسمماستر اقتصاد ۰۷۸۸۸۸۷۹۱۹Alijan.safari@gmail.com
  ۲۷احمد شاکرعبدالحقلیسانس اقتصاد ۰۷۸۹۳۸۱۱۴۹Shakir.rahimi2010@gamil.com
  ۲۸محمد مصطفیمحمد فاروقلیسانس اقتصاد۰۷۸۸۷۷۹۱۶۱Mustafa.naemi@gmail.com
  ۲۹آرزو شایسته گللیسانس حقوق۰۷۴۴۸۱۹۳۶۷arezo@rosenstocklegal.com
  ۳۰ایمل حبیب اللهلیسانس حقوق۰۷۸۷۲۹۲۹۲۹aimal@rosenstocklegal.com
  ۳۱نعمت اللهحاجی جمعهلیسانس اقتصاد ۰۷۸۰۳۰۰۳۰۰1nimatyusufi@gmail.com
  ۳۲احمد مسعود عبدالهاشملیسانس اقتصاد ۰۷۹۸۶۲۵۷۳۷massoud.ghafari@gmail.com
  ۳۳عبدالکریمحفیظ اللهلیسانس حقوق۰۷۸۴۴۰۱۱۴۳karim@rosenstocklegal.com
  ۳۵نثار احمدگل ولی لیسانس اقتصاد۰۸۸۶۴۹۴۹۶۷ahmadnesarinoori@gmail.com
  ۳۶ننگیالینظر محمدلیسانس اقتصاد۰۷۹۸۶۴۷۷۷۷nangialai@gmail.com
  ۳۷محمد ننگیالیمحمد صادقلیسانس اقتصاد۰۷۹۹۵۳۳۱۷۹Nangialai.alizai@gmail.com
  ۳۸عبدالحسیبعبدالقهارلیسانس اداره تجارت۰۷۸۲۲۰۰۹۳۳info@nima-amin.com
  ۳۹محمد نیسمغلام سرورلیسانس ماستر اقتصاد۰۷۸۸۸۶۰۸۹۰Mohammad.nasim@arifazimgroup.com
  ۴۰سمیع اللهبریالی لیسانس اقتصاد۰۷۹۹۳۲۹۴۵۳Samiullahomer77@gmail.com
  ۴۱اکبرخانعبدالاحدلیسانس اداره و تجارت۰۷۴۴۹۴۴۴۵۱Akberkhanoori8@gmail.com
  ۴۲خان ولی سید علیلیسانس محاسبه۰۷۷۲۸۹۲۴۱۵Akberkhanoori8@gmail.com
  ۴۳محمد زبیرمحمد نذیرلیسانس حقوق۰۷۸۵۲۱۱۸۸۰Zubair@rosenstocklegal.com
  ۴۴محمد نیسمعبدالناصرلیسانس اقتصاد۰۷۹۶۳۷۲۱۵۰Nmustafa2012@yahoo.com
  ۴۵عبداللهفضل قادرلییسانس اقتصاد۰۷۷۳۰۱۰۳۱۰abd.ghafari@yahoo.com
  ۴۶احمد شکیبعبدالطیفلیسانس اداره و تجارت  ۰۷۴۴۰۷۳۴۴۴shekibamiri@outook.com
  ۴۷نصیر احمدتحصیلدارلیسانس اقتصاد۰۷۸۵۷۴۲۱۲۵kotwallnaseer@gamil.com
  ۴۸عبدالباسطمحمد داودلیسانس اقتصاد۰۷۹۳۰۷۰۹۸۲Basit.stanikzai20@gmail.com
  ۴۹داریوشعبداللهماستر اداره و تجارت۰۷۹۹۰۰۲۴۷۹osmany.echco@gmail.com
  ۵۰هدایت اللهناصر خانلیسانس اقتصاد ۰۷۸۱۶۱۹۵۸۸
  ۵۱سمیع اللهامین اللهلیسانس اقتصاد ۰۷۸۲۲۲۲۰۲۸Samiullahamin32@gmail.com
  ۵۲نورینرحمت حسیناداره و تجارت۰۷۶۴۰۲۵۹۶۱Noorinharooni9@gmail.com
  ۵۳جواد علی رمضان علیلیسانس اداره و تجارت۰۷۶۷۷۸۸۶۰۰Jawadmuhammadi@yahoo.com
  ۵۴عبدالجان عبدالمطلبلیسانس اداره و تجارت۰۷۷۵۹۵۶۰۹۵Abduljan462@gmail.com
  ۵۵فهیم اللههدایت اللهلیسانس حقوق۰۷۸۰۶۵۰۰۴۲fahimullahsaimi@gmail.com
  ۵۶کیهان عنایت اللهلیسانس اقتصاد۰۷۹۹۶۶۱۱۵۰Kaihan.ramz960@gmail.com
  ۵۷صبغت اللهافسرگللیسانس اداره و تجارت۰۷۹۷۲۰۳۰۱۱Sibqhatullah.Afsarzai@yahoo.com
  ۵۸محمد صادقرمضانلیسانس اداره تجارت۰۷۹۹۳۰۰۸۸۲sadaqrp@gmail.com