• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د مالیاتو اوونۍ په اړه د افغانستان د رزمي لوبو ملي لوبغاړي عبدالسمیع فیضي حسین خیل د مبارکۍ افتخاري