• زموږ مالیه - زموږ هېواد - زموږ راتلونکی info@ard.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د اړیکتیایي خدمتونو مرکز

    اوس ۱۰۰۰ اړیکشمېره تاسې د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست سره نښلوي او ستاسې ټولو مالیاتي پوښتنو، شکايتونو او ستونزو ته ځواب وایي.