• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    پیام رئیس اتحادیه سراسری صنعتگران شیر باز کمین زاده در رابطه به هفته مالیات ۱۳۹۹