• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  د عوایدو لوی ریاست د رئیسانو نوملړ

  د عوايدو لوی رياست د رئيسانو نوملړ 
  گڼه بشپړ نومادارهبرېښليکاړيکشمېرهد دفتر پته 
  ۱میرویس بهیجد عوايدو لوی رياست عملیاتی مرستيالmirwais.baheej@mof.gov.af0799313319د عوايدو لوی رياست
  ۲عبدالولی نورید عوايدو لوی رياست تخنیکی مرستيالwali.noori@mof.gov.af0766888444د عوايدو لوی رياست
  ۳احسان الله هلاليد لويو ماليه ورکوونکيو رئیسehsanullah.hilali@mof.gov.af0767282828د عوايدو لوی رياست
  ۴حبیب الله امین اندړد منځنيو ماليه ورکوونکيو رئیسamin.andar@mof.gov.af0700141414د عوايدو لوی رياست
  ۵ناهید ناجي روزبهد کوچنيو ماليه ورکوونکيو رئیسnahid.naji23@gmail.com0799209983د عوايدو لوی رياست
  ۶امان الله اميند غيرمالياتي عوايدو رئیسamanullah.amin@mof.gov.af0728971879د عوايدو لوی رياست
  ۷محمد انیس پناهد بررسۍ رئیسm.anis_panah@mof.gov.af0786930803د عوايدو لوی رياست
  ۸مصطفی خلازایيد عوایدولوی ریاست حمایوي مرستیالmustafa.khalazaie@mof.gov.af0788776909د عوايدو لوی رياست
  ۹نصرت الله وفاد ماليه ورکوونکيو د شکايتونو اورېدلو رئیسwafa.nasrat@mof.gov.af0779772620د عوايدو لوی رياست
  ۱۰سحر احساندڅېړنې٬پلان او څارنې سرپرسته sahar.ehsan@mof.gov.af0708713825د عوایدو لوی ریاست 
  ۱۱