• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د ۸۵٪ معافيت خبرتيا

    هغو ماليه ورکوونکيو چې خپل ماليات د (۱۳۸۱- ۱۳۹۶) مالي کلونو په اوږدو کې تصفيه کړي نه وي، که خپل ماليات د ۱۳۹۸ مالي کال تر پايه تاديه کړي، ۸۵٪ اضافي مالياتو معافيت به ورکړل شي.