• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د ۱۳۹۸ مالي کال د لومړنیو شپږو میاشتو ملي عواید