• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    مالیه ورکوونکو ته خبرتیا!

    ټولو هغو درنو مالیه ورکوونکو چې تر اوسه یې خپل ربعوار او کلني مالیات نه دي ورکړي خبر ورکول کیږي چې خپلې پاتې مالیې ژر تر ژره د کال له نوي کیدو څخه تر مخه تحویل کړي.
    ستاسو مالیه د هېواد د بیا رغونې، پرمختګ او هوساینې لپاره اړینه ده.
    زمونږ مالیه، زمونږ هېواد، زمونږ راتلونکی