• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د شرکتونو د عدم اطاعت پذيرۍ په اړه خبرتيا

    هغه شرکتونه چې د خپلو مالياتي مسؤليتونو د اداينې په برخې کې غاړه اېښودونکي (اطاعت پذير) نه دي، يعنې خپل مالياتي مکلفيتونه لکه د مالياتي اظهارليک وړاندې کول او د مالياتو ورکول يې پر خپل وخت له اړوندې مالياتي ادارې سره پاک کړي نه دي، اړ دي چې ژر تر ژره د خپلو درې مياشتنيو (ربعوار) معاملاتو اظهارليکونه وړاندې کړي او د هېواد د مالياتي قوانينو حکمونو ومني؛ که نه نو د هېواد په مالياتي سيسټم (سگټاس) کې به د نامنونکيو شرکتونو کارېدونکي کارنونه (User Account) وتړل شي.
    د هغو شرکتونو نوملړ چې خپل مالياتي مکلفيتونه يې پر خپل وخت اداء کړي نه دي:
    https://ard.gov.af/file_download/486/ARD+Non-Filler+1400+All+Tax+Centers.xlsx