• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
  • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

    د هېواد مالي او د عوایدو وضعیت ته کتنه

    گرانو هېوادوالو! لکه څنگه چې تاسې پوهېږئ د مالیې وزارت اړینې روڼتیا او د خلکو پوهاوي ته ژمن دی. په دې برخې کې اړينه بولو چې د مالیاتو او ملي عوایدو د راټولېدلو اطلاعات له پایلې او گراف سره د ۱۴۰۰ مالي کال تر منځنیو پورې له گرانو هېوادوالو سره شریک کړو.