• زموږ مالیه، زموږ هېواد، زموږ راتلونکی info.ard@mof.gov.af
 • +۹۳ (۰) ۱۰۰۰

  شلمه ماده - د کورنیو سرچینو عواید:

  پر عايداتو باندې د مالياتو قانون
  شلمه ماده – د کورنیو سرچینو عواید:
  (۱) د کورنیو سرچینو عواید په لاندې ډول دي:
  ۱- د پورونو ټکټانه، گټه ایزې (مفادي) تحویلۍ او پانگه اچونه.
  ۲- له هغو مېشتو شرکتونو څخه چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د ونډې د گټې عواید.
  ۳- د خدمتونو په وړاندې د معاش، حق الزحمې او له آزادو شغلونو څخه د مزدورۍ عواید.
  ۴- د کرایو او له منقولو او غیرمنقولو مالونو څخه د حق الامتیاز عواید.
  ۵- د منقولې او غیرمنقولې شتمنۍ د پلورنې عواید.