د عوایدو عمومی ریاست:

زمونږ لرلید:

مالیه ورکوونکو ته د لوړکیفیت خدمتونو وړاندې کول ترڅو هغوی وکولای شي په عادلانه توګه د قانون د تطبیق له مخې خپل مالیاتي مکلفیونه درک او ادا کړي.

زمونږ هدف:

  د بازار موندنی مقاصد:

 ۱۳۸۷ لمریزکال پرعایداتو باندې د مالیاتو قانون پربنسټ، د عوایدو لوی ریاست په پام کې لري چې د مالیه ورکوونکو او مالیاتي کارکوونکو له لوري مالیاتي معاملې له دوام داره پانګه اچونې سره د لاندې مواردو د حمایت په موخه تغیرکړي:

●     د خپل ځاني سنجوني او پوهو مالیه ورکوونکو له لیارې د اطاعت پذیري کلتور رامنځته کول چې مالیه ورکوونکي په خپله وکولای شي خپلو مالیاتي مکلفیتونو ته لاس رسی ولري، خپله ټاکلې مالیه په سمه توګه او په ټاکلي وخت ورکړي، د وخت له ضایع کیدو څخه مخنیوی وکړي او له جریمو څخه ځانونه وژغوري،

●     د ښو او مسلکي فعالیتونو له مخې مالیه ورکوونکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو کلتور رامنځته کول او له دې لیارې د مالیه ورکوونکو غوښتونو ته ځواب ویل او ورسره مرسته کول،

زمونږ ژمنه: 

زمونږ ژمنه 

.

د ځپلوپالیسیو، کړنلارو او پانګې اچونې له مخې د عوایدو لوی ریاست موخې لري:

●     په خپله خوښه له قوانینو څخه د پيروي مفهوم ساده کول، ګړندی کول او ارزانه کول

●     په صادقانه او عادلانه توګه او په ازاده فضاء کې د مالیاتي معاملو ترسره کول

●     د مسلکي خدمتونو وړاندې کول

●     د مالیه ورکوونکو اړتیاوو او نظریاتو ته پاملرنه او اړونده ځواب ورکول  

●     د مالیه ورکوونکو له پیسو او محرمو معلوماتو څخه ساتنه کول

●     د عوایدي خطرونو پیژندل او کمول،