ریاستونه

اهداف اساسی اعمار مرکز متذکره بلند بردن سطح ارائه خدمات به مالیه دهنده گان بزرگ، افزایش موثریت در فعالیت های ریاست مالیه دهنده گان بزرگ، کاهش سطح فساد یا حد اقل رسانیدن تماس بین کارکنان و مالیه دهنده گان، کاستن هزینه یا کاهش سطح اتکآ نهاد ها بالای شرکت های مشورتی از طریق ارتباط مستقیم با ریاست مالیه دهنده گان بزرگ در فضای مسلکی می باشد.

مرکز متذکره در دو طبقه اعمار می گردد که شامل بخش دفاتر ریاست مالیه دهنده گان بزرگ، عرضه خدمات بررسی، اطاق ها برای جلسات و سایر بخش ها را احتوا می نماید.

ریاست مالیه دهنده گان بزرگ مصمم است تا از تعمیر فوق الذکر منحیث عصری ترین مرکز ارائه خدمات بهتر که مجهز با تکنالوژی عصر حاضر می باشد، استفاده اعظمی نموده و آنرا به یک الگو و نمونه خوب در بخش عرضه خدمات بهتر و بر آورده ساختن اهداف اداره مالیات (تنظیم اداره امور مالیات، طرزجمع آوری و تحصیل مالیات مطابق احکام قوانین مالیاتی و تنظیم حقوق و مکلفیت های مالیه دهنده گان بزرگ و اداره مالیات)برای مالیه دهنده گان بزرگ مبدل سازد.