آقای عبدالحبیب ځدران

رئیس ریاست عمومی عواید

ایمیل: habib.zadran676@gmail.com

ZADRAN_PIC

 آقای ځدران در رشته تجارت از  پوهنتون پنجاب پاکستان  در سال 2006 فارغ و بعداْ تحصیلات مافوق لسانس خویش را در رشته اداره و تجارت وتخصص را دربخش مالی  بطور موفقانه به درجه اکمال رسانده است.

آقای ځدران در بخش مالی، محاسبه، تدارکات، بانکداری، تحکیم وهماهنگی روابط با دونرها تجارب چندین ساله از طریق کار با نهادها و ادارات دولتی وغیردولتی کسب نموده است.

موصوف در سمت های رهبری و مدیریت با ادارات متعدد کار نموده است و دارای تجارب چندین ساله مسلکی  و فهم همه جانبه دربخش مالی وخلاقیت خاص منوط به اُمور مالی به موقف های نسبتاْ بالا نایل گردیده که به گونه مثال رئیس دفتر بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل، رئیس بخش مالی وتدارکات و آمر انکشاف پروژه ها و مشاور ارشد در ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.

همچنان تجارب مسلکی آقای ځدران به صفت مشاور ارشد در اداره انکشاف بین المللی جاپان (جایکا) برای بورد مستقل شهر جدید کابل، مدیر عمومی بخش تجارتی شرکت بین المللی زیمنس (آلمان) و سایر موسسات و شرکت های بین المللی (شرکت های امریکائی) نیز قابل ذکر است.

جهت جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی  و کمک های دونران  بین المللی (جایکا، بانک انکشاف آسیایی، نمایندگی ایالات متحده آمریکا برای توسعه بین المللی، بانک جهانی و اداره انکشافی کشور کوریا وغیره) مسولیت هم آهنگی را به عهده داشته و به همین منظور در سیمنار ها و کانفرانس های متعدد بین المللی نیز اشتراک نموده است.

  آقای ځدران درحال حاضر به حیث رئیس مالیه دهندگان بزرگ درچوکات وزارت مالیه خدمت مینماید.

تجارب و مهارت های آقای ځدران دربخش مدیریت امورمالی عامه افغانستان بالخصوص قابل ذکر است.