سیستم سیکتاس در ولایت کندهار افتتاح گردید

تاریخ نشر: May 22, 2017 

سیستم سیکتاس و یا سیستم جمع آوری مالیات در مستوفیت ولایت کندهار افتتاح گردید. که بوسیله آن مالیات طور شفاف جمع آوری گردیده وباعث جلوگیری از فساد می گردد.

طی محفلی که بدین مناسبت در ریاست مستوفیت این ولایت برگزار گردید، معاون اداری و مالی مقام ولایت عبدالمنان ” منیب” ، تجار و صنعتکاران اشتراک ورزیدند.

آقای منیب باز گشایی سیستم سیگتاس در این ولایت را سودمند ارزیابی نموده  گفت: با فعال سازی این سیستم عواید به شکل مدرن و آسان جمع آوری گردیده وباعث سهولت و پیشرفت در کار های این مستوفیت می گردد.

همچنان وی گفت که اداره ولایت همیشه سعی می کند تا سهولت های دیگر را نیز برای تجار و صنعتکاران فراهم سازد.

آمر سیستم سیکتاس ریاست سیستم عواید وزارت مالیه آقای نورالله “حبیب” گفت که هدف از فعال سازی این سیستم سهولت برای مالیه دهنده گان می باشد.

وی افزود: که توسط سیستم نامبرده ما می توانیم مالیات را به گونه ای معیاری و شفاف کنترول و همچنان قانون مالیات را بالای مالیه دهنده گان یکسان تطبیق نموده و اسناد مالیه دهنده گان را در این سیستم ثبت نماییم.همچنان وی گفت که این سیستم تمام مشخصات مالیه دهنده گان را ثبت نموده و اظهارنامه مالیاتی را برای مالیه دهنده گان به شکل اتوماتیک می فرستد. مالیات را سنجش و مکلفیت های مالیاتی، معافیت ها و تعلیق مالیاتی هم توسط این سیستم تنظیم می گردد.

در ادامه آقای عبدالظاهر “عبادی” مستوفی ولایت کندهار از بازگشائی این سیستم ابراز خرسندی نموده افزود: که با فعال سازی این سیستم مالیات به موقع جمع آوری گردیده و از فساد جلوگیری می گردد.

در این محفل آقای فیض الحق “مشکانی” معاون اتحادیه صنعتکاران فعال سازی این سیستم را یک اقدام نیک پنداشته گفت که توسط آن مشکلات در قسمت جمع آوری عواید تا حد زیاد حل می گردد.

وزارت مالیه سیستم را در سال 1398 از کشور کانادا به افغانسنان آورد. که اکنون در شش ولایت افغانستان به صورت کامل تطبیق می گردد.