خدمات الکترونیکی

ریاست عمومی عواید به منظور مدیریت پالیسی های مشارکت، تحلیل و ارزیابی، ارایه خدمات تخنیکی به ادارات، سهولت در طی مراحل، توسعه مشارکت عامه و خصوصی و دیګر وظایف مربوط به مشارکت در چوکات وزارت مالیه فعالیت مینماید.

حکومت افغانستان در نظر دارد تا از طریق پروسي مشارکت تمویل زیربنا ها و خدمات، کمبود زیربنای معیاری، دسترسی خدمات عامه به سطح پایین، تراکم پروژه های انکشافی، پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی در عرضه خدمات بهتر و زیربناها، اتکای بیش از حد به کمک های خارجی، نبود استفاده از دارایی های موجود در کشور و همچنان نبود فرصت های سرمایه گذاری به سکتور های خصوصی داخلی و خارجی که دولت به آن روبرو است را میتوان تا حدی این مشکلات را رفع نمود.