ریاست عمومی عواید:

دورنمای ما:

ایجاد فرهنگ اطاعت پذیری داوطلبانه براساس سنجش خودی مالیه دهندهگان دانا

ارائه خدمات مسلکی و جوابگو از طریق کارمندان ماهر

هدف ما:

فراهم اوری خدمان با کیفیت و عالی و همکاری با مالیه دهنده ګان جهت اګاهی و ادای مسولیت های مالیاتی ایشان از طریق تطبیق مناسب و بی طرفانه قانون

هدف بازایابی ما:

براساس قانون مالیات برعایدات سال 1387 ، ریاست عمومی عواید در نظر دارد تا معالات مالیاتی را از طریق مالیه دهنده گان و کارکنان مالیاتی به شکل دوامدار بخاطرحمایت موارد ذیل تغیر دهد:

 

به اساس سنجش خودی و ازطریق مالیه دهنده گان صادق، مروج ساختن کلتور اطاعت پذیری تا مالیه دهنده ګان بتوانند به مکلفیت های خود برسانند . مالیات خود را به شکل درست و به وقت معین بپردازند. از ضیاع وقت و از جرایم جلوگیری کنند.

 

بواسطه خدمات مسلکی و خوب ، برای مالیه دهنده گان، خدمات بهتر را عرضه می نمایند و ازاین طریق به خواست های مالیه دهنده گان جواب دادن و هم چنان همکاری کردن.

وعده ما: 

ریاست عمومی عواید از طریق پالیسی ها، طرزالعمل ها و سرمایه گذاری های خویش بدنبال موارد ذیل می باشد:

ایجاد اطاعت پذیری داوطلبانه بشکل ساده، سریع و ارزان

انجام معاملات مالیاتی بشیوه صادقانه، منصفانه و باز   

ارائه خدمات حرفه ای   

شنیدن و پاسخ دهی به نیازمندی های و نظریات مراجعین   

مراقبت از پول و معلومات محرم مالیه دهنده   

تشخیص و کاهش خطرات عواید