ملاقات معین عواید وگمرکات داکتر نجیب الله “وردک” با منور صافی مشاور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
امروز مورخ ۸ قوس سال۱۳۹۶ داکتر نجیب الله وردک معین عواید و گمراکات در دفتر کارش با داکتر منور صافی مشاور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان روی مشکلات و راه های مساعدت مکاتب افغانی که از پاکستان به کشور دعوت میکنند روی آن بحث و تبادل نظر نمودند.