معین اداری وزارت ماليه از ساختمان مرکز ارائه خدمات بهتر برای مالیه دهنده‌گان بزرگ دیدار نمود
یکشنبه مؤرخ ۲۱ عقرب سال روان ۱۳۹۶ خورشيدی محمد آقا “کوهستانی” معین اداری وزارت مالیه و رئيس عمومی عوايد عبدالحبيب “ځدران” از روند پیشرفت كار اعمار ساختمان مرکز ارائه خدمات بهتر برای مالیه دهنده‌گان بزرگ ریاست عمومی عواید در محوطه معینیت عواید و گمرکات دیدار نمود.