مجلس هیئت رهبری عواید با همکاران ولایتی
بتاریخ ۷ قوس سال ۱۳۹۶ مجلس هیئت رهبری عواید با همکاران ولایتی تحت ریاست محمد انیس پناه رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات در حضورداشت محمد سلیم کشاف رئیس سیستم عواید، عبدالدیان فایز رئیس پلان و پیشبینی عواید ریاست عمومی عواید با مستوفی صاحبان و آمرین عواید ولایات قندهار، نیمروز، زابل، فاریاب و پنجشیر در تالار کنفرانسهای معینیت عواید و گمرکات دایر گردید.
هدف از این برنامه انسجام بهتر عواید، رفع تنقیص عواید، یکسانسازی اجراات بین ولایات درجه اول، درجه دوم وهماهنگی با همکاران ولایتی میباشد.
در اخیر برنامه مستوفی صاحبان و آمرین عواید هر یک روی اعداد و ارقام عواید، تنقیص در پلان عواید، سطح اطاعت پذیری در ولایات، ظرفیت کاری کارمندان ولایتی، مشکلات و چالشها صحبت نمودند وراه حل ها از طرف ریاست انسجام عواید ولایات ارایه شد.