فورمه‌جات الکترونيکی مالياتی E-Tax Forms
ریاست عمومی عواید به منظور ارایه خدمات بهتر برای مالیه دهنده سیستم آنلاین اظهارنامه‌های مالیاتی را فراهم کرده است که مالیه دهنده معلومات اظهارنامه‌های مورد نیاز خویش را به شکل آنلاین ۲۴ ساعت در هفت روز هفته میتوانند از دفترهای خویش خانه‌پری، سنجش و چاپ نمایند، با استفاده از سیستم مالیه دهنده‌گان محترم میتوانند از تسهیلات ذیل مستفید گردند:
• به دست آوردن فورمه‌های مالیاتی ۲۴ ساعت در هفت روز هفته.
• سنجش مالیات و جرایم مالیاتی مطابق قانون مالیات طور خودکار (اتوماتیک).
• تماس با مسؤلین ادارات مالیاتی در صورت مشکل از طریق سیستم.
ایجاد این سیستم باعث جلوگیری از فساد، ضیاع وقت، کاهش ارتباط و دیدار مالیه دهنده‌گان با ادارات مالیاتی میگردد.
فورمه‌جات الکترونيکی مالياتی از لينک پايانی دريافت کرده ميتوانيد:
برای معلومات هر چه بيشتر به اين شماره (0202320349) در تماس شويد.http://ard.gov.af/da/3104-2/